Kotimaisen kalajauhon tuotanto ja Itämeri-rehu ovat malliesimerkkejä hallituksen sinisen biotalouden kärkihankkeesta. Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan uuden kalajauhotehtaan taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä: Kasnäsin kalajauholinja avaa silakankalastajille uuden merkittävän kotimarkkinan ja luo saaristokuntiin niin liikevaihtoa kuin työpaikkoja. Ravinteiden kierrätyksestä hyötyy myös ympäristö.

Kalajauhotehtaaseen on investoitu yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa, josta 49 prosenttia on peräisin Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Luonnonvarakeskuksen mukaan investointi synnyttää Kasnäsin alueelle vuosittain 8–12 miljoonan euroa lisää liikevaihtoa ja 10 uutta työpaikkaa. Tehdas työllistää myös välillisesti alkutuotannoissa, kuljetuksissa ja rehunvalmistuksessa. Tehtaan kerrannaisvaikutukset ovat 27–47 miljoonaa euroa ja työllisyydessä noin 50 henkilöä.

– Kalajauhotehdasinvestoinnilla ja Itämeri-rehun käyttöönotolla on huomattava aluetaloudellinen vaikutus. Ne luovat uusia kestäviä kasvumahdollisuuksia koko kotimaiselle kalataloudelle. Samalla parannetaan myös kalan ja valkuaisen omavaraisuutta ja kauppatasetta. Kyseessä on siis strategisesti tärkeä investointi Suomen kalatalouteen, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Uudessa kalajauhotehtaassa valmistetaan kalajauhoa ja kalaöljyä, joita käytetään kalarehujen raaka-aineena. Tehdas ostaa noin 30–40 miljoonaa kiloa kalaa vuodessa.

– Alkuvuodesta kalajauhon raaka-aineesta maksettiin kotimaassa noin viisi senttiä enemmän kuin turkiseläinrehun raaka-aineesta. Jokainen lisäsentti silakan keskihintaan kasvattaisi kalastussektorin tuottoa vuositasolla 300 000 – 400 000 euroa, sanoo tutkija Jari Setälä Luonnonvarakeskuksesta.

Ravinteita kierrättämällä kestävämpää ruuantuotantoa ja puhtaampi Itämeri

Kalankasvatuksen ravinnetase voi Itämeressä olla kuormitusneutraali, jos kalaa kasvatetaan Itämeren kalasta tehdyllä kalarehulla. Kalajauhotehdas mahdollistaa kotimaisen Itämeri-rehun valmistuksen ja luo kalankasvattajille käytännön mahdollisuudet siirtyä Itämeri-rehun käyttöön.

Kansantalouteen syntyy taloudellista hyötyä eniten, jos kalankasvatustuotanto kasvaa kansallisen vesiviljelystrategian mukaisesti. Tuotannon lisäys kymmenellä miljoonalla kilolla olisi Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan arvoltaan noin 40 miljoonaa euroa ja loisi rannikolle noin 400 uutta työpaikkaa. Kerrannaisvaikutuksineen tämä tarkoittaisi noin 120 miljoonaa euroa ja noin 1 400 työpaikkaa.

Hallitus edistää ravinteiden kierrättämisen käyttöönottoa kalanviljelyssä myös muilla tavoilla. Keväällä on käynnistetty pilottihanke, jossa yrittäjät, tutkimus ja viranomaiset kokeilevat, miten uusia sekä ympäristölle että elinkeinolle hyödyllisiä ohjauskeinoja voidaan soveltaa kalanviljelyn ympäristöluvissa. Yksi kokeiltavista asioista on Itämeri-rehun käyttö.

·       Itämerirehua kotimaisista kalavirroista. Loppuraportti. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 28/2016, Luonnonvarakeskus

Lähde: MMM tiedote 14.6.2016