Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus

Kalatalouden innovaatio-ohjelmakokonaisuuteen liittyvä Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelma (TUKALA) on käynnistynyt muun muassa Luonnonvarakeskuksen ja SAKL:n yhteisvoimin. Ohjelman keskiössä ovat:

1. Tutkimuksen ja kalastajien väliset verkostot, ja tiedon yhteistuotanto

2. Hylkeiden ja merimetson kalastukselle aiheuttamien haittojen ehkäiseminen

3. Kalastuksen valikoivuus ja kalastuksen jatkuvuuden turvaaminen

Verkostot ja tiedon yhteistuotannon jatko tarkoittavat perinteisen yhteistyön edelleen kehittämistä. Kalastajakohtaisten kiintiöiden vaikutukset kalastukselle ja kalakannoille on yksi osa ja EU:lta tulee uusia tiedontarpeita kalastuksen ja ekosysteemin välisestä vuorovaikutuksesta.

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat vahingot ovat yleisesti tiedossa ja niitä on yritetty yhteisesti lieventää. Ohjelman aikana pyritään luomaan tilannekuva, ja alkuvaiheessa ovat edessä haittojen dokumentointi ja merkittävyyden arviointi. Yhdessä etsitään myös teknisiä ratkaisuja hylje- ja merimetsovaurioiden vähentämiseksi.

Kalastuksen valikoivuuden ja jatkuvuuden turvaamista edistetään, kun pyydyksiä kehitetään selektiiviseen suuntaan ja ergonomiaa parannetaan.

Tekeminen lähtee EU:n yhteisestä kalastuspolitiikasta mikä ohjaa kaikkea kalastuksessa. Tällainen kumppanuus noudattaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston henkeä ja Suomessa on yhteistyötä tehty jo vuosia.

Liite Ari Leskelä, esitys Tampere 10.11.2017

Liite Esa Lehtonen, esitys Tampere 10.11.2017

EU, EMKR ja ELY -logot
Hanke on osittain Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittama.

Ajankohtaista

Tutkimuksen ja kalastajien kumppanuus : Kalatalouden innovaatio-ohjelman loppuraportti

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella toteutettiin Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelma Luonnonvarakeskuksen koordinoimana vuosina 2017–2023. Ohjelman partnereina toimivat Suomen ammattikalastajaliitto, Jyväskylän yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjelman toimintaan osallistui lisäksi järjestöjä, kalastajia ja alan yrityksiä. Tavoitteena oli parantaa tutkimuksen ja kalastajien keskinäistä verkostoitumista ja lisätä tiedon yhteistuotantoa. Kehittäminen koski muun muassa pyyntitekniikkaa, kalakantoja, […]

Uusi PU-rysien kevennetty hyljeportti käyttöön

Vaikka tarve ja ratkaisu olisivat kuinka yksinkertaisia tahansa, toteutus vaatii aikansa. Etenkin meriolosuhteet luovat haasteensa ja kun kyse on täysin uudesta rakenteesta, eli malliratkaisua ole. Tästä on ollut pitkälle kyse, kun TUKALA-ohjelmassa on ratkottu kysymystä, kuinka turvata kotimaisen kalan saanti pitämällä hylkeet loitolla saaliista. Tähän tarkoitukseen on ollut sopiva pyydys eli PU-rysä käytössä jo pitkään, […]

Norssirysät pyynnissä Reposaaressa

TUKALA – ohjelmassa oli toista vuotta mukana Reposaaren osahanke, minkä tavoitteena oli luoda särkirysille niitä täydentävä pyyntimuoto. Särki on edelleen tärkeä, mutta saalisvalikoimaa haluttiin monipuolistaa tuomalla mukaan norssirysät. Norssin kysyntä on viime vuosina ilahduttavasti kasvanut. Uusia rysiä rakennettiin neljä kappaletta ja tämän työn rinnalla pyydysten koentaa ja saaliin kuljetuksen logistiikkaa parannettiin. Kalastajat ottivat käyttöön nosturilla […]

Esiselvitys kalastusalusten uusista vähäpäästöisistä energiaratkaisuista

EU-komission 21.2.2023 antaman tiedonannon mukaan visiona on, että viimeistään vuoteen 2050 mennessä EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan on oltava kestävä, taloudellisesti kannattava ja maailmanlaajuinen esimerkki hyvästä hallintotavasta, jolla on neutraali CO2 -jalanjälki. Suomen kansallisena tavoitteena on vähentää hiilidioksiinipäästöt 60 % vuoteen 2030 ja olla hiilineutraaleja vuonna 2035. Viimeisen vuoden aikana korkeat polttoaineiden hinnat ovat herättäneet keskustelua […]

Hyljekalterista uusi kevennetty versio

PU-rysän perä, uusi kalteriratkaisu ja tutkimusryhmä suunnittelutapaamisessa Kuuminaisissa Harmaahylkeen kannan kasvu on vaikuttanut kalan liikkeisiin ja saaliin määrään, ja tilanteesta on muodostanut vakava uhka koko rannikkokalastukselle. Yhteiskunnan päätöksellä on perinteisin keino eli metsästys sivuutettu keinovalikoimista, ja toimenpiteet ovat keskittyneet hylkeen kestävien pyydysten kehittämiseen ja hylkeiden karkottamiseen. Kalatalouden innovaatio-ohjelmakokonaisuuteen liittyvään Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelman […]

Tukala uudella ohjelmakaudella – ehdota uusia kehittämisaiheita!

Kalatalouden innovaatio-ohjelmia on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ohjelmakaudella 2014–2020. Tukala on ollut kalastuksen innovaatio-ohjelma. Lisätietoa Tukalasta linkissä https://sakl.fi/innovaatio-ohjelma-tukala. Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuusohjelman (Tukala) partnereita ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja elinkeinon puolelta Suomen Ammattikalastajaliitto.  Suomen sisävesiammattikalastajien liitto osallistuu myös innovaatio-ohjelmaan. Uudet Euroopan meri-, kalatalous- […]

Hyljekarkotin lisäsi lohirysäsaalista

Itämeren harmaahyljekannan nopean kasvun myötä hylkeiden aiheuttamat saalistappiot ja pyydysvauriot ovat jatkuvasti lisääntyneet rannikkokalastuksessa. Näitä vahinkoja on yritetty lieventää monilla tavoilla, kuten pyydysten materiaalien ja rakenteen muutoksilla. Kaikki ratkaisut ovat osoittautuneet riittämättömiksi, vaikka ne ovat jonkin verran auttaneet vähentämään hyljevahinkoja. Akustisilla karkotuslaitteilla on viime vuosina saatu muun muassa Skotlannissa lupaavia tuloksia hylkeiden karkottamisessa kalanviljelyaltaiden välittömästä […]

Hyljekarkottimen käyttö lohen rysäkalastuksessa – tuloksia

Luken tutkijoiden laatima raportti (englanniksi) hyljekarkottimen käytön tuloksista lohen rysäkalastuksessa on valmistunut sarjassa Fisheries Research (252/2022) . Hyljekarkotinta käytettäessä rysäpyydyksen äärellä lohisaalis oli vuosien 2020-2021 tutkimusjaksoilla keskimäärin 64 % suurempi kuin rysissä joissa ei ollut karkotinta. PDF-tiedosto: Feasibility and effectiveness of seal deterrent in coastal trap-net fishing – development of a novel mobile deterrent. […]