Fortfarande små strömmingsfångster – kustfisket gav gott om abborre och siklöja

Den totala fångsten för kommersiella fiskare i havsområdet uppgick enligt preliminära uppgifter till 88 miljoner kilo 2022. Detta var nästan 10 miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten bestod i huvudsak av strömming, vars fångstmängder minskade nu sjätte året i följd. Även fångsten av många arter som fiskades vid kusten stannade under snittfångsterna sedan millennieskiftet. Undantagen var abborre […]

Nord Stream-läckan kan ha påverkat torsken

Metangas som läckte ut från de saboterade Nord Stream-ledningarna nordost om Bornholm kan ha påverkat torsken då det finns en viss förändring på gälarna, visar en analys från Staten veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det var i oktober som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, gjorde en expedition till havsområdet strax nordost om Bornholm där läckorna på gasledningarna upptäcktes. ”Vi […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 30.1. Markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous (Teams) 30.1. Pro Kalan hallituksen kokous (Teams) 31.1. Synpunkter på samrådsunderlagen för industriområden för havsvind, Noatun Nord och Noatun Syd ( OX2) 31.1. SAKL:n hallituksen kokous, Turku 31.1. Kalan digijälki-hankkeen työpaja, Turku 1.–2.2. Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily Turku-Tukholma-Turku

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 24.1. Tukala innovaatio-ohjelman johtoryhmän kokous, Teams 26.1. Metsähallituksen merialueen luonnonvarasuunnitelman yhteistyöryhmän työpaja, Helsinki 27.1. Kalan digijälki-hankkeen ohjausryhmän kokous, Teams

Tahkoluodon merituulipuisto laajenee

Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaava on hyväksytty (Porin kaupunginvaltuusto 14.11.2022) ja se on saanut lainvoiman. Tarkoitus on rakentaa 40 tuulivoimalaa nykyisten 10 lisäksi, mutta niitä selvästi tehokkaammat. – Kyseessä on merkittävä askel kohti markkinaehtoista merituulivoimatuotantoa Suomessa, kun kaava mahdollistaa uusimpien, yli 15 MW:n voimaloiden rakentamisen, Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri sanoo. Porin edustalla sijaitsevan Tahkoluodon […]

Vårens auktion kan bli avgörande för pälsnäringens framtid

Pälsnäringen i Finland är i djup kris och det kommande året kommer att vara avgörande för branschens framtid. Det tror Steven Frostdahl, informationschef på Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening SÖP. Auktionen i december ställdes in på grund av dålig efterfrågan och enligt Frostdahl kommer många uppfödare att fatta beslut om framtiden efter vårens auktion. Den kris som […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 10.1. MMM:n huoltovarmuusselvitys (Luke) (Teams) 11.1. Uuden kauden innovaatio-ohjelmat, keskustelutilaisuus, Helsinki Viikon 2 lopulla ilmestyy vuoden ensimmäinen sähköinen viikkotiedote.

Lagändring som gäller fiskekvotssystemets delvisa nedmontering stadfästes

En lagändring som gäller fiskekvotssystemet stadfästes den 5 januari 2023 vid föredragningen för republikens president. En central del av lagändringen är att de överlåtbara nyttjanderätterna, dvs. de kommersiella fiskarnas kvotandelar, i fortsättningen ska gälla tills vidare. Den ändrade lagen träder i kraft den 10 januari 2023. Genom lagändringen ändrades giltighetstiden för de överlåtbara nyttjanderätterna i […]

Gränsvärden för halter av PFAS i livsmedel

Europeiska kommissionen har publicerat gränsvärden för de största tillåtna halterna av högfluorerade ämnen (PFAS) i livsmedel. Gränsvärdena har tillämpats från och med den 1 januari 2023. PFAS i livsmedel kan komma från jord, vatten, djurfoder eller utrustning eller förpackningsmaterial som har använts vid tillverkning eller transport av livsmedlen. De gränsvärden som nu har fastställts gäller […]

Utrikeshandeln med fisk, 10/2022 (preliminär)

Fisk och fiskprodukter importerades till Finland i oktober 2022 till ett värde av 61 miljoner euro, motsvarande cirka 9,6 miljoner kilo. Det fanns 5,6 miljoner kilo importerad färsk lax, varav merparten gick vidare till Europa i transit, cirka 1,7 miljoner kilo fanns kvar i landet. Fisk och fiskprodukter exporterades för 31 miljoner euro; uppgår till […]