Om du köper i havsområdet fångad fisk vid den första försäljningen (= första gången fisken säljs efter att den fångats) så gäller detta brev dig.

Den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser om förstahandsuppköpsanmälningar av fiskpartier som fångats i havsområdet gäller alla fiskarter. Bestämmelser om detta finns i artikel 59 och 62–67 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009. Anmälningarna görs till NTM-centralen.

I Finland har övervakningen av anmälningar som gäller den första försäljningen hittills koncentrerats främst på kvoterade arter (strömming, vassbuk, lax, torsk). EU-kommissionen har under sina kontrollbesök i Finland upprepade gånger påtalat den bristfälliga övervakningen och krävt att Finland vidtar åtgärder för att övervakningen ska motsvara den nivå som förordningen kräver.

Skyldigheten att göra uppköpsanmälningar gäller då fisk som fångats i havsområdet köps första gången direkt av en fiskare eller dennes företag. Förstahandsuppköpsanmälning ska också göras om fiskpartier som omhändertagits tidigare (t.ex. frysta partier, som det gjorts deklaration om övertagande om), som det inte gjorts förstahandsuppköpsanmälan om. Skyldigheten att göra förstahandsuppköpsanmälningar gäller inte fiskpartier under 30 kg, som köps för privat konsumtion enbart.

Anmälningarna görs i första hand elektroniskt på adressen https://kakeweb.mmm.fi. Det finns en extra fördel med att använda det elektroniska systemet – för varje anmält fiskparti skapas ett fiskpartisignum som kan användas för att säkerställa fiskpartiernas spårbarhet.

Registrering som förstahandsuppköpare i Finland

Var och en som direkt från ett fiskefartyg eller av en aktör som bedriver kommersiellt fiske köper fiskfångster från ett havsområde, eller fiskeriprodukter som den som bedriver fiske själv framställer av sådana fångster, ska i enlighet med 28 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) anmäla sig för det register för förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter som förs av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Här hittar du anmälningsblanketten:

https://www.suomi.fi/service/blankett/anmalan-till-fiskuppkoparregistretnarings-trafik-och-miljocentralen/2f05e896-2d98-45b3-b1ab-ac17736d88e9

Anmälan skickas till Egentliga Finlands NTM-centrals registratur (e-post: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi) eller per post, adressen hittar du nedan.

NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND, fiskeritjänster

www.ntm-centralen.fi
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Regionkontor:

PB 236
20101 ÅBO
Tfn 0295 022 500

PB 1041
45101 KOUVOLA
Tfn 0295 029 000

PB 36
00521 HELSINGFORS
Tfn 0295 021 000

PB 131
65101 VASA
Tfn 0295 028 500

Hälsningar, NTM-centralen i Egentliga Finland, enheten för fiskeritjänster

Källa: NTM-centralen 13.6.2022