Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf grundades år 1980. Förbundet har nu i 40 års tid fungerat som yrkesfiskarens och fiskerinäringens företrädare. Jubileumsåret till ära blickar vi bakåt och presenterar längs med hela året förbundets historia samt de personer som har varit med i förbundets verksamhet under olika skeden. Under fyra årtionden hinner mycket hända. Det framkallar många minnen och kan förutom en nostalgitripp också ge ett nytt perspektiv på den nuvarande verksamheten.

Vi har publicerat också infosnuttar om yrkesfiske – du hittar dem under denna länk!

Styrelsemedlemmar 1980-2023


Artiklar

Två årtionden som förbundets ordförande - Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Olavi Sahlstén ei enää asettunut ehdolle liiton puheenjohtajan vaalissa. Sahlstén ehti toimia liiton hallituksessa vuodesta 1992 ja puheenjohtajana vuodesta 2003. Noihin vuosikymmeniin mahtui monenlaisia tapahtumia ja muutoksia niin liiton toiminnassa kuin toimintaympäristössäkin.

Förbundet fick en ny ordförande från Raumo på årsmötet - Liiton Naantalin vuosikokous 10.3.2023 päätti yksimielisesti valita raumalainen kalastajan Jarno Aaltosen tehtävän jättäneen Olavi Sahlsténin jatkajaksi. Aaltonen on myös Selkämeren ammattikalastajien puheenjohtaja ja päätoiminen rannikkokalastaja.

30 år i förbundets tjänst - Finlands Yrkesfiskarförbunds verkställande direktör Kim Jordas har i början av januari 2023 fungerat 30 år i förbundets tjänst. Han började officiellt 1.1.1993 även om han redan under senare delen av 1992 utförde vissa uppdrag för förbundet i egenskap av förtroendevald.

FYFF rf har varit en oumbärlig samarbetspartner, säger Orian Bondestam - Jord- och skogsbruksministeriets rådgivande tjänsteman Orian Bondestam har följt med yrkesfisket från första parkettplats redan i över 30 års tid. Han har sett branschen förändras och utvecklas och han tror att det också i fortsättningen kommer att finnas en efterfrågan på och ett behov av fisk och fiskare.

Plock längs med åren: 2015 - Många stora frågor tog ett steg framåt under året. Den nya lagen om fiske godkändes, det operativa programmet för 2014–2020 kunde äntligen tas i bruk och systemet med aktörsspecifika kvoter diskuterades nu på allvar. Klartecken gavs för fortsatt beredning.

Plock längs med åren: 2014 - De pelagiska fångsterna hade börjat öka år 2011 och 2014 var igen ett rekordår. Marknadssituationen försämrades dock under året. Handelskriget mellan EU och Ryssland ledde till att livsmedelsexporten till Ryssland stoppades och också priset på industriströmming gick ner på hemmamarknaden. Allt mera lossades fisk utomlands som råvara till fiskmjöl.

Presidenten tackar båtförare Kalle Olkinuora för färden och dagens fångst följer med till Gullranda. Till höger Kim Jordas och Olavi Sahlstén. Bild: Markku Saiha. Plock längs med åren: 2013 - Under året hade förbundet många gäster: Riksdagens miljöutskott, en EU-parlamentariker och ministeriets överdirektör. En stor ära var att republikens president Sauli Niinistö accepterade vår inbjudan och bekantande sig med yrkesfisket under ett besök i Nådendal.

Plock längs med åren: 2012 - Situationen inom fisket var tudelat under året. Det pelagiska fisket präglades av optimism, men situationen i kustfisket blev allt dystrare.

Markku Saiha: En gemensam färd - Markku Saiha från Björneborg. Redaktör, fotograf och jobbat med utveckling av yrkesfisket under en lång tid. Arbetat i ett stort antal projekt, vilka förvaltats av förbundet.

Plock längs med åren: 2011 - Vintern var igen hård, vilket skapade problem för trålfisket. Laxfrågan ältades igen en gång. Miljölobbyingen ökade kraftigt.

Plock längs med åren: 2010 - Årets huvudtema var 7 %, det vill säga den inhemska fångade fiskens låga andel av fiskkonsumtionen. Arbetet med lagen om fiske fortsatte.

Plock längs med åren: 2009 - Vindkraft till havs började oroa förbundet. Ett ökat utländskt ägande i finländska fiskeföretag skapade diskussion. Totalreformen av lagen om fiske körde igång på allvar och ett mellanbetänkande gavs. Ett avtal slöts med Nord Stream AG.

En fungerade organisation kräver också aktiva vice ordföranden - Ordförandens roll är ytterst central i en organisation. Vid ordförandens sida behövs också en aktiv vice ordförande. Under årens lopp har det i förbundet bildats en modell för hur valet av vice ordförande görs bland styrelsemedlemmarna. Om ordförande är finskspråkig väljs en svenskspråkig vice ordförande och tvärtom. Lena Talvitie, Tor-Erik Johansson och Mikael Lindfors har fungerat som vice ordföranden under de senaste två decennierna.

”Beslut borde inte fattas på Twitter” – utmaningarna inom yrkesfisket målar inte upp en ljus framtid - Olavi Sahlstén har suttit längre än någon annan i styrelsen för Finlands Yrkesfiskarförbund. Han har suttit med i styrelsen sedan 1992 och varit dess ordförande sedan 2003.

Plock längs med åren: 2008 - Årets stora fråga var den nya laxförordningen. I det pelagiska fisket fortsatte begränsningarna av fisket efter vassbuk. De första stegen togs i den mångåriga processen att stifta en ny lag om fiske.

Fiskare som hjälp i främjandet av fiskkonsumtionen - Pro Fisk rf är en förening som främjar konsumtionen av fisk. Den informerar, producerar olika material som recepthäften och infopaket om näringen, samt arrangerar olika tillställningar där hela branschen kan samlas och nätverka. Pro Fisk är en aktör som många känner till, och dess historia är starkt knuten till FYFF.

Heikki Jalas: ”Vi anade inte vad vi höll på att grunda” - Finlands Yrkesfiskarförbund grundades i november 1980. Advokat Heikki Jalas från Åbo har varit med i verksamheten ända från början.

Plock längs med åren: 2007 - Styrelsen konstaterade i sin verksamhetsberättelse att samarbetet med jord- och skogsbruksministeriet hade förlöpt väl. Ministeriets attityd till en utveckling av näringen hade varit positiv. Även ett ökat samarbete med miljöministeriet noterades.

Plock längs med åren: 2006 - Efter många år av fiskebegränsningar i strömmings- och vassbuksfisket behövdes inga begränsningar under år 2006. För övrigt dominerade den kommande nya strukturstödsperioden arbetet. Finland fungerade som EU-ordförande under senare delen av 2006.

Plock längs med åren: 2005 - Den besvärliga situationen i det pelagiska fisket började lätta i slutet av året efter fiskebegränsningar under det första halvåret. Efter en aktiv intressebevakning fick Finland en tilläggskvot för strömming i Bottniska viken under året och fiskebegränsningarna kunde avskaffas i september.

Decennier av samarbete - Naturresursinstitutets (Luke) specialforskare Jari Setälä har arbetat i fiskbranschen i snart 40 år. Arbetet i fiskeriförvaltningen började i Vasa fiskeridistrikt. Redan då blev Setälä bekant med FYFF, men samarbetet började på allvar då han blev kallad som ekonomisk forskare till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) år 1989. Hans första uppgift blev att vara sakkunnig i fiskeriinkomstförhandlingarna.

Plock längs med åren: 2004 - Förbundet krävde i flera repriser under kontakter med minister Juha Korkeaoja, ministerns specialmedarbetare Jouni Lind och avdelningens tjänstemän att ett fiskeripolitiskt program borde göras upp för att tydliggöra fiskeripolitiken och stöda näringens utveckling.

Plock längs med åren: 2003 - Förbundets verksamhetsberättelse för året konstaterade att året präglades av myndigheternas obeslutsamhet. Näringen väntade på beslut i många viktiga frågor, men av en eller annan orsak kunde beslut inte fattas. Öppningen av skrotningsstödet, ändringen av laxfiskeregleringen och stödet till de så kallade sälsäkra redskapen nämndes av förbundet.

Plock längs med åren: 2002 - År 2002 var ett svårt år för näringen. Begränsningar i strömmingsfisket, fortsatt dioxindiskussion i media, fördröjda sälskadeersättningar, förnyandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och missnöje med ministeriets fiskeripolitiska linjedragningar ledde till pessimistiska tongångar i näringen.

Ibland måste man bli arg – FYFF:s historia ur myndighetens synvinkel - Fiskerichef Kari Ranta-aho har en lång karriär bakom sig inom fiskeriförvaltningen. Han har samarbetat intensivt med förbundet genom så gott som Finlands Yrkesfiskarförbunds hela historia. Arbetet började år 1984 i det dåtida Åbo- och Björneborgs läns fiskeridistrikt.

Plock längs med åren: 2001 - Mörka moln samlade sig på himlen under år 2001. Fiskebegränsningar, stora nedskärningar i fiskekvoterna, dioxindiskussionen, grundandet av sälskyddsområden och det att sälskadeersättningarna dröjde och dröjde var dystra nyheter för branschen.

Plock längs med åren: 2000 - I och med 2000-talet började ett nytt skede i förbundets verksamhet. Yrkesfiskarnas antal minskade kraftigt och det inverkade också på förbundets medlemsantal. Verksamheten mognade och det syntes även i de förtroendevaldas arbete i organisationen.

FYFF ordförande Heikki Salokangas - Yrkesfiskare Heikki Salokangas från Björneborg fungerade som förbundets ordförande under två perioder, 1990 - 1996 och 1999 - 2003, samt en betydligt längre tid i förbundets styrelse. Under hans tid som ordförande skedde många förändringar som också blev riktgivande för förbundets kommande verksamhet.

Plock längs med åren: 1999 - Producentorganisationsfrågan avancerade äntligen under året. Agenda 2000 godkändes i mars.

Plock längs med åren: 1998 - Styrelsen tillsatte under våren en arbetsgrupp för marknadssamarbete, speciellt för att bereda frågan om ett grundande av en producentorganisation (PO). I slutet av april meddelade förbundet att en Lax '98-kampanj inleds.

Förbundets före detta ordförande Göran Heinonens tal i samband med förbundets 20-årsjubileum i Åbo 3.11.2000 - Göran Heinonen från Sundom (1934-2015). Förbundets ordförande 1997–98, styrelsemedlem 1994–99, aktivt med som suppleant sedan 90-talets början. Var verksam som ombudsman för organisationen Finlands Svenska Socialdemokrater i Österbotten.

Plock längs med åren: 1997 - Bristen på strömming, speciellt till livsmedel började synas och fiskhandeln var orolig för situationen och krävde åtgärder. Senhösten 1996 blev det klart att staten inte längre betalar ersättning för det inkomstbortfall som laxfiskebegränsningarna förorsakar fiskarna. Det finns ingenting att ersätta var det krassa beskedet.

Plock längs med åren: 1996 - Anpassningen till EU:s fiskeripolitik fortsatte under året. En allt klarare tudelning inom fisket började synas. Krisen inom laxfisket fördjupades medan strömmingsfiskets situation var tillfredsställande, till och med bra.

Plock längs med åren: 1995 - Det första medlemskapsåret i EU var svårt för näringen. Speciellt drabbat var strömmings- och laxfisket, men också kust- och insjöfisket hade problem. Skrotning av fiskefartyg började under året.

Plock längs med åren: 1994 - Laxfrågan fortsatte att sysselsätta förbundet. Ett möjligt medlemskap i Europeiska unionen präglade förstås året. Förhandlingar fördes och utvärderades.

Plock längs med åren: 1993 - År 1993 var för förbundet förändringens år. Under åren 1980-1992 byggdes förbundet upp och speciellt början präglades av en stor iver att få igång yrkesfiskets gemensamma intressebevakning. Men nu började ett nytt skede.

Plock längs med åren: 1992 - Ännu en laxarbetsgrupp hade gett sitt betänkande i slutet av 1991. Sälfrågan syns nu för första gången i styrelsens protokoll.

Plock längs med åren: 1991 - Verksamheten under 1991 följde rätt långt gamla mönster, prisförhandlingar gällande strömming och vassbuk och laxfiskefrågor. Marknadsläget var ytterst svårt och nya marknader söktes.

Plock längs med åren: 1990 - Priset på livsmedelsströmming hade redan slagits fast i slutet av föregående år, men förhandlingsprocessen gällande priset på foderströmming blev exceptionellt svår. Under vintern hade hela tio förhandlingsrundor förts.

Plock längs med åren: 1989 - Förhandlingarna om pris på strömming och vassbuk fördes för första gången på basen av den nya fiskeriinkomstlagen.

Plock längs med åren: 1988 - Fiskare Tom Vanne (1935-2012) började som förbundets ordförande i början av året. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet planerade att öppna en fiskeriteknisk forskningsstation vid kusten. För att få fart på den regionala verksamheten i Österbotten arrangerades förbundets vårmöte denna gång i Vasa.

Vesa Reilimo: Så här minns jag det - Yrkesfiskare, ekonom Vesa Reilimo (78), utövade ryssjefiske efter strömming och kustfiske i Kakskerta (Hinttinen) i Åbo, Finlands Yrkesfiskarförbunds första ordförande 1980 - 87.

Plock längs med åren:1987 - Ett utkast till ett nytt fiskeriinkomstsystem diskuterades i flera repriser under året. Förbundets ekonomi och det att medlemsavgifter lämnades obetalda skapade ånyo oro.

Plock längs med åren: 1986 - Centrala områden i verksamheten under 1986 var priset på strömming, regleringen av laxfisket och åstadkommandet av ett nytt fiskeriinkomstsystem.

Plock längs med åren: 1985 - Prisstödsfrågorna stod förstås igen på agendan. I oktober beslöts att förbundet äntligen skaffar ett eget kontor på Universitetsgatan 11 i Åbo. En tidsbild från 1985 ger Yle2:s dokument Perämeren pientroolarit.

Plock längs med åren: 1984 - Bekanta frågor, laxkommittén fick sitt arbete klar, torsken kommer att minska, rättegång mot Vuorikemia...

Plock längs med åren: 1983 - Strömmingsfiskarna samlades redan 7 januari till ett allmänt möte där över 50 fiskare deltog. Mötet gällde igen en gång prisstödet på fisk. Uppköparna hade meddelat att prisstödsmedlen är otillräckliga och speciellt vissa företag var ovilliga att sköta om förmedlingen av den statliga prisstödsandelen till fiskarna.

Plock längs med åren: 1982 - Medicinalstyrelsen publicerade i slutet av år 1981 ett pressmeddelande där konstaterades att en betydande delar av Bottenviken och Bottenhavet är förorenade av kvicksilver. Frågan ledde till diskussioner i styrelsen och krav på att förbundet måste bevaka frågan.

Plock längs med åren: 1981 - År 1981 var förbundets första hela verksamhetsår. Det första året blev dramatiskt med flera stopp i strömmingsfisket. Kampen för ett bättre pris på industriströmmingen ledde till ett stopp i fisket i början av maj och på nytt i december.

Kuvassa Raimo Ihander. Raimo Ihanders tal på förbundets 20-årsjubileum i Åbo 3.11.2000 - Raimo Ihander fungerade som medlem i förbundets styrelse 1980-1981, från och med 1.5.1981-31.8.1981 som tillfällig sekreterare, från och med 1.11.1981 som organisationssekreterare och från oktober 1991 som verksamhetsledare fram till 28.9.1992.

Plock längs med åren: 1980 - Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL - Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF ry grundades med fart de sista månaderna av året 1980.

Mirjam Öberg fungerade som det stiftande mötets ordförande - Mirjam Öberg från Åland fungerade som det stiftande mötets ordförande. Mötet hölls den 15 november 1980 i Taimi II:s mötesutrymmen på Trädgårdsgatan 21 i Åbo.