I JSM:s proposition föreslås det att lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik ändras. Det föreslås att det system med aktörsspecifika fiskekvoter som infördes genom lagen vid ingången av 2017 preciseras så att de överlåtbara nyttjanderätterna gäller tills vidare och så att man endast av vägande skäl kunde föreskriva om giltighetens avslutningsdatum med en för innehavaren tillräcklig minst tio års tidsperiod. Det föreslås att nyttjanderätterna i fråga om strömmingsfiske med ryssja upphör 2026 i enlighet med de beslut som fattats om dem. Därefter ska det reserveras tillräckliga gemensamma särskilda fiskekvoter för strömmingsfiske med ryssja, av vilka överskottet när säsongen för fiske med ryssja är över efter den 1 september frigörs för att användas för trålfiske.

För att säkerställa att Finlands fiskekvoter är tillräckliga, särskilt inom kustfisket, föreslås det att jord- och skogsbruksministeriet ges befogenhet att reservera kvotmängder för byte med andra medlemsstater redan innan de aktörsspecifika fiskekvoterna årligen fördelas. På motsvarande sätt i en exceptionell situation som försvårar fisket ska statsrådet för att stärka utbudet och försörjningsberedskapen i fråga om inhemsk fisk genom beslut kunna tillåta att aktörsspecifika fiskekvoter överskrids under en viss tid. Statsrådets befogenheter att reglera fisket kompletteras med hänvisningar till grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

Dessutom föreslås det att bestämmelserna om förlust av nyttjanderätt till följd av att en aktörsspecifik fiskekvot inte används skärps så att enbart överföring av kvoten till en annan kommersiell fiskare inte betraktas som användning. För att främja överföringar mellan innehavare av aktörsspecifika fiskekvoter ska innehavarna ges rätt att i den elektroniska tjänst som hör till fiskekvotsregistret ta del av andra innehavares aktörsspecifika fiskekvotsmängder och deras outnyttjade mängder. När det gäller hur identifieringsbeteckningen för insjöfartyg ska anges på fartygets sida föreslås de specificerande bestämmelser om saken som saknats.

Lagen avses träda i kraft den xx xxxx 2022.

Förslaget har utarbetats på ministeriet som tjänstearbete på basen av den mellanutvärdering som Naturresursinstitutet utfört av systemet. Förslaget är på remiss till och med 12.8.2022. Länk till remissen https://mmm.fi/sv/paremiss

Källa: JSM 22.6.2022