Jos ostat merialueelta pyydettyä kalaa ensimyynnissä (=ensimmäinen myynti kalan pyydystämisen jälkeen) tämä kirje koskee sinua.

Yhteisen kalastuspolitiikan säännökset merialueelta pyydettyjen kalaerien ensikäden ostoilmoituksista koskevat kaikkia kalalajeja. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 artikloissa 59 ja 62–67 säädetään asiasta. Ilmoitukset tehdään ELY-keskukselle.

Suomessa ensimyyntiä koskevien ilmoitusten valvonnassa on tähän mennessä keskitytty lähinnä kiintiölajien (silakka, kilohaili, lohi, turska) valvontaan. EU:n komissio on Suomeen tehdyissä tarkastuksissaan useaan otteeseen kiinnittänyt huomiota puutteelliseen valvontaan ja vaatinut Suomelta toimenpiteitä valvonnan saattamiseksi asetuksen vaatimalle tasolle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee suoraan kalastajalta tai heidän yrityksiltään tehtävää ensimmäistä merialueelta pyydetyn kalan ostoa. Ensiostoilmoitus tulee tehdä myös aiemmin haltuun otetuista (esimerkiksi pakastetut erät, joista on tehty haltuunottoilmoitus) kalaeristä, joista ei ole tehty ensiostoilmoitusta. Ensiostoilmoitusvelvollisuus ei koske alle 30 kg kalaeriä, jotka ostetaan ainoastaan yksityiseen kulutukseen.

Ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä sähköisesti osoitteessa https://kakeweb.mmm.fi. Sähköisen järjestelmän käyttämisestä on myös lisähyöty – jokaisesta ilmoitetusta kalaerästä muodostuu yksilöivä kalaerätunnus, jota voi käyttää kalaerien jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Ensiostajaksi rekisteröityminen Suomessa

Jokaisen, joka ostaa suoraan kalastusalukselta tai kaupallista kalastusta harjoittavalta merialueelta pyydettyjä kalansaaliita taikka tällaisista saaliista kalastuksenharjoittajan itse valmistamia kalastustuotteita, on ilmoittauduttava yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 28 §:n mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämään ensiostajarekisteriin.

Tästä löydät ilmoittautumiskaavakkeen:

https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/ilmoitus-kalakaupparekisteriinelinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/2f05e896-2d98-45b3-b1abac17736d88e9

Ilmoitus toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon (sähköpostitse: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) tai postitse, osoite alla.

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut

www.ely-keskus.fi
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Aluetoimistot:

PL 236
20101 TURKU
Puh. 0295 022 500

PL 1041
45101 KOUVOLA
Puh. 0295 029 000

PL 36
00521 HELSINKI
Puh. 0295 021 000

PL 131
65101 VAASA
Puh. 0295 028 500

Terveisin, Varsinais-Suomen ELY–keskus, kalatalouspalvelut yksikkö

Lähde: VARELY 13.6.2022