Det tjeckiska rådsordförandeskapet och Europaparlamentet nådde en preliminär politisk överenskommelse om ordningen för fiskefartygs tillträde till medlemsländernas territorialvatten.

Genom den preliminära överenskommelsen förlängs reglerna för tillträdet till unionens vatten – som skulle löpa ut vid årets slut – med ytterligare tio år. Om överenskommelsen antas träder den i kraft den 1 januari 2023.

Överenskommelsen säkerställer att de nuvarande restriktionerna inte löper ut i slutet av året och inte kommer att leda till ett obegränsat tillträde till medlemsländernas vatten.

Det var mycket brådskande att nå denna överenskommelse. Vi lyckades undvika kaos i medlemsländernas territorialvatten och samtidigt garantera kontinuitet, säkerhet och stabilitet för alla fiskeflottor och fiskare. Den balans som utvecklats i unionen inom ramen för den nuvarande ordningen kommer inte att rubbas, och det är definitivt goda nyheter.

– Jaroslav Zajíček, Tjeckiens ställföreträdande ständiga representant

I den preliminära överenskommelsen betonas dessa begränsningar av tillträdet är en integrerad del av den gemensamma fiskeripolitiken. Förlängningens varaktighet och omfattning kan komma att ses över inom ramen för en eventuell framtida översyn av den gemensamma fiskeripolitiken, efter en förhandsbedömning av hur politiken fungerar. Kommissionen ska utvärdera de allmänna reglerna för tillträde till vatten innan de nuvarande undantagen löper ut, senast den 30 juni 2031.

Den preliminära överenskommelsen förtydligar ytterligare italienska fartygs tillträde till området mellan sex till tolv sjömil från kusten i Greklands territorialvatten i Joniska havet och i Greklands exklusiva ekonomiska zon, och de befintliga villkoren behålls när det gäller det ömsesidiga tillträdet för kroatiska och slovenska flottor till deras respektive vatten.

Bakgrund

I EU:s gemensamma fiskeripolitik fastställs regler för förvaltningen av de europeiska fiskeflottorna och bevarandet av fiskbestånden. Inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken har alla europeiska fiskeflottor lika tillträde till EU:s vatten och fiskeområden, vilket gör att fiskare kan konkurrera på rättvisa villkor. 1977 förhandlade medlemsländerna fram ett undantag från denna huvudprincip för att göra det möjligt för kuststater att reservera de sex sjömilen närmast kusten för de egna flottorna, samtidigt som man bibehöll andra medlemsländers historiska rättigheter att fiska i vattnen mellan sex och tolv sjömil från kusten. Undantaget, som fortfarande gäller, införlivades i den gemensamma fiskeripolitiken och har förnyats vart tionde år i samband med de successiva reformerna av fiskeripolitiken. Undantaget skulle ha upphört att gälla den 31 december 2022. Den 5 juli 2021 antog EU-kommissionen ett förslag om att förlänga begränsningarna av tillträdet till EU:s vatten med ytterligare tio år, för att undvika ett avbrott av den nuvarande ordningen.

Vad händer nu?

Den preliminära överenskommelsen måste antas av rådet och Europaparlamentet.

Källa: Europeiska unionens råd 29.9.2022. (FYFF anmärkning: För Finlands och Sveriges del 4 – 12 sjömil på varandras områden)