Antalet uppvandrande laxar i Torne älv är det tredje största sedan uppföljningen började och i Simo älv det näst största. Även antalet kläckta laxyngel och yngel som inlett sin vandring är ganska stora.

I ekolodsuppföljningen observerades i somras 65 520 laxar i Torne älv och 4 039 laxar i Simo älv. Allra flest uppvandrande laxar observerades i mitten av decenniet (100 000 i Torne älv och 5 400 i Simo älv), efter detta minskade antalet laxar, speciellt 2017.

En ovanligt stor del, ca 20 procent, av de uppvandrande laxarna i Torne älv i somras var smålaxar med ett år i havet. I Simo älv observerades färre smålaxar än vanligt, sju procent av de uppvandrande laxarna.

Laxvandringen skedde vid en relativt sen tidpunkt, och fortfarande under tidig höst observerades fler uppvandrande laxar än vanligt på väg uppströms. Motsvarande observation gjordes också föregående år.

– Detta kan speciellt i Torne älv ha samband med de hälsoproblem som observerats hos laxarna de senaste åren och som har visat sig som laxdöd och minskad förmåga eller vilja att vandra uppströms i älven, berättar specialforskare Atso Romakkaniemi vid Naturresursinstitutet.

Livsmedelsverket i Finland och Statens veterinärmedicinska anstalt i Sverige undersöker orsaken till hälsoproblemen.

Fler laxyngel kläcktes än i fjol

På provfiskeområdena i Torne älv var medeltätheten i år för ettårig smolt cirka 25 yngel per ar eller 100 kvadratmeter. Tätheten ökade med drygt en tredjedel från i fjol. I mitten av det innevarande decenniet har medeltätheterna varit högre än så: beroende på år 25–40 ettårig smolt per ar. De största tätheterna av ettårig smolt fanns i den nedre och mellersta delen av Torne älv.

I Simo älv var tätheten av ettårig smolt 46 yngel per ar. Tätheten ökade med en tredjedel sedan i fjol och är nu den största under den tid som uppföljning skett i Simo älv. I Simo älv har det förekommit betydande årlig variation i yngeltätheterna utan någon klar orsak. I genomsnitt har yngeltätheterna varit ökande.

Cirka två miljoner laxyngel från Torne älv till havet

Baserat på provfångst av vandringsyngel vandrade cirka två miljoner vandringsyngel från Torne älv till havet våren 2019. Vandringen var en av de rikligaste under uppföljningarna som gjorts sedan 1980-talet. I Simo älv är antalet vandringsyngel våren 2019 enligt en preliminär uppskattning cirka 20 000 individer. Antalet är klart mindre än vad som skulle kunna förväntas med ledning av yngeltätheten.

Naturresursinstitutet följer status för laxbestånden i Torne och Simo älv genom årliga uppföljningar. Med ekolodning följs antalet uppvandrande laxar, och i Simo älv observeras i stort sett alla. I Torne älv är det en betydande del av laxarna som vandrar upp i älven från havet som inte observeras beroende på älvens bredd och att en del av laxarna fiskas eller stannar för att leka nedströms ekolodningsplatsen. Utvecklingen av mängden lax som stiger för att leka kan följas upp på Naturresursinstitutets webbplats.

I båda älvarna uppskattas antalet laxyngel genom elfiske och forskningsryssjefångst av yngel som vandrar mot havet.

Källa: Naturresursinstitutet 18.12.2019