Siian merellä harjoitettavaa verkkokalastusta ehdotetaan säädeltävän kalastusasetuksen 12 § 4 momentin muutoksella siten, että verkkojen yleisesti sovellettavaa vähimmäissolmuväliä nostetaan siikaa meressä pyydettäessä nykyisestä 43 millimetristä 45 millimetriin.

Ehdotuksessa on otettu huomioon, että Perämerellä kalastetaan paremmassa tilassa olevia karisiikakantoja, joka pienempänä siikamuotona edellyttää solmuväliltään pienempien verkkojen käyttöä. Tässä kalastuksessa saadaan sivusaaliina vaellussiikaa, mutta ei merkittäviä määriä. Tämän vuoksi 12 §:n 4 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitetuille Perämeren kahdelle alueelle ehdotetaan 45 mm solmuvälin yleissäännön lisäksi myös nykyisten pienempien solmuvälien sallimista (27—30 mm ja 30—35 mm). Nämä Perämerellä vuodesta 2013 sovelletut pienemmät verkkojen solmuvälit, jotka mahdollistavat merikuituisten karisiikakantojen kalastamisen, jäisivät siten edelleen voimaan.

Verkkojen solmuvälisäännökset olisivat alueittain seuraavat:

1) leveyspiirin 64°00´N pohjoispuolella vähintään 27 millimetriä ja enintään 30 millimetriä taikka vähintään 45 millimetriä;

2) leveyspiirien 64°00´N ja 63°30´N välisellä merialueella vähintään 30 millimetriä

ja enintään 35 millimetriä taikka vähintään 45 millimetriä;

3) leveyspiirin 63°30´N eteläpuolella vähintään 45 millimetriä.

Ehdotus merkitsisi, että erityisesti Merenkurkun alueella, jossa Suomen merialueen siikasaaliista pyydetään vajaa kolmannes, siian kalastuksen säätely kiristyy. Merenkurkun alueella sovelletusta pienemmästä 40 mm solmuvälistä luovuttaisiin ja alueella sovellettaisiin yleistä 45 millimetrin solmuväliä. Tällä alueella pyydetään vaellussiian lisäksi myös karisiikaa sekä paikallisia saaristosiikoja ja merkittäviä määriä ahventa, jonka kalastuksessa sivusaaliina saadaan siikaa.

Siiankalastuksen määrittelemiseksi ja valvonnan tehostamiseksi pykälässä määritettäisiin nykyisellä tavalla edelleen, että siian verkkopyyntinä pidetään kalastusta, jossa saaliin painosta vähintään puolet on siikaa.

Kalastusasetuksen muutos ehdotetaan alle vuoden siirtymäkauden jälkeen tulevan voimaan 1.1.2023. Tällä tavalla kalastajilla olisi mahdollisuus hankkia uusia verkkoja ja käyttää nykyisiä verkkoja vielä vuoden 2022 aikana.

MMM:n esitys on lausunnolla 31.3.2022 saakka, lausuntopyyntö linkissä http://mmm.fi/lausunnolla

Lähde: MMM 7.3.2022