Kalatalousrahaston hallinnointi on ollut palveluhenkistä ja monia ohjelman tavoitteita on onnistuttu edistämään. Kalataloushallinto ei ole kuitenkaan pystynyt yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa ratkaisemaan riittävästi kalatalouden keskeisiä ongelmia toimintaohjelman aikana.

Kalataloushallinnon ja kalatalouspolitiikan toimivuutta selvitettiin syksyllä 2021. Kysely liittyi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman arviointiin. Kysely lähetettiin kalatalouden yrittäjille, sidosryhmille ja hallinnolle viime syksynä viidennen kerran. Kyselyyn saatiin yli 250 vastausta ja lähes kaksi kolmasosaa vastaajista oli yrittäjiä.  Vastanneita oli yhtä paljon kuin edellisvuotta.

Toimintaohjelman toteutus on päättymässä. Kyselyn tuloksista näkyi, että kalataloushallinto on ohjelman kuluessa onnistunut parantamaan toimintatapojaan ja edistämään ohjelman tavoitteita. Monet sidosryhmän edustajat pitävät useita toimenpiteitä onnistuneina. Sisävesikalastajat ovat muita kalastajaryhmiä tyytyväisempiä ohjelman saavutuksiin. Merialueen kalastajat ovat edelleen tyytymättömiä petoeläinvahinkojen vähentämistoimenpiteisiin.

Kalatalouden innovaatio-ohjelmat ovat olleet käynnissä viisi vuotta. Osa yrityksistä pitää ohjelmia hyödyllisinä, mutta monen mielestä tuloksia syntyy hitaasti. Lisäksi innovaatio-ohjelmien viestintää on jäänyt osittain riittämättömäksi.

Näkemykset silakan ja lohen kiintiöjärjestelmän toimivuudesta eroavat kalastajaryhmien välillä. Pelkkään troolikalastukseen keskittyneiden kalastajien mielestä järjestelmä on parantanut kalastusedellytyksiä. Myös osa rannikkokalastajista on tyytyväinen järjestelmään, mutta osa katsoo, että järjestelmä ei tue riittävästi uusia kalastajia eikä ole parantanut kalastuksen edellytyksiä.   

Kyselyn tulosten mukaan hylkeet ja merimetsot vaikeuttavat kalastusta monin tavoin. Lisäksi korvausjärjestelmään oltiin tyytymättömiä, sillä korvausmäärää pidettiin riittämättömän eikä korvausperusteita pidetty kaikilta osin oikeudenmukaisina.   

Hallintokyselyn tulokset ovat meri- ja kalatalousverkoston sivuilla. Linkki: https://merijakalatalous.fi/meri-ja-kalatalousrahasto/toimintaohjelman-ennakointi-ja-arviointi

Lähde: Luke 1.3.2022