Det föreslås att nätfiske efter sik till havs regleras genom en ändring av 12 § 4 mom. i förordningen om fiske så att det minimiknutavstånd i nät som allmänt ska tillämpas ökas vid fiske efter sik i havet från nuvarande 43 millimeter till 45 millimeter.

I förslaget har det beaktats att det i Bottenviken fiskas bestånd av havslekande sik som är i bättre tillstånd och såsom en mer småvuxen form av sik förutsätter användning av nät med mindre knutavstånd. I detta fiske får man som bifångst vandringssik, men inte betydande mängder. Därför föreslås det att det i de två områden i Bottenviken som avses i 12 § 4 mom. 1 och 2 punkten utöver ett knutavstånd på 45 mm enligt den allmänna regeln också tillåts nuvarande mindre knutavstånd (27–30 mm och 30–35 mm). Dessa mindre knutavstånd som från och med 2013 tillämpats i Bottenviken och som gör det möjligt att fiska bestånd av havslekande sik ska således förbli i kraft.

Bestämmelserna om nätens knutavstånd föreslås områdesvis vara följande:

1) minst 27 millimeter och högst 30 millimeter eller minst 45 millimeter norr om latituden 64°00′N,

2) minst 30 millimeter och högst 35 millimeter eller minst 45 millimeter i havsområdet mellan latituderna 64°00′N och 63°30′N,

3) minst 45 millimeter i havsområdet söder om latituden 63°30′N.

Förslaget innebär att regleringen av sikfisket skärps särskilt i Kvarkenområdet, där något mindre än en tredjedel av Finlands fångst av sik i havsområdet fås. Det mindre knutavståndet på 40 mm som tillämpas i Kvarkenområdet slopas och det allmänna knutavståndet på 45 millimeter ska tillämpas i området. I detta område fångas förutom vandringssik även havslekande sik samt lokal skärgårdssik och en betydande mängd abborre, i samband med vilken man som bifångst får sik.

I syfte att definiera sikfisket och effektivisera övervakningen ska det i paragrafen på samma sätt som för närvarande anges att som fiske efter sik med nät betraktas ett fiske där minst hälften av fångstens vikt utgörs av sik. 5

Ändringen av förordningen om fiske föreslås efter en övergångsperiod på under ett år träda i kraft den 1 januari 2023. På detta sätt har fiskare möjlighet att skaffa nya nät och fortfarande använda de nuvarande näten under 2022.

JSM förslag är på remiss till och med 31.3.2022, se länken https://mmm.fi/sv/paremiss

Källa: JSM 7.3.2022