Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Edellinen asetus tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja oli voimassa 14.4.2021 asti. Saimaalla ei ole voimassa olevia kalastusrajoituksia saimaannorpan suojelemiseksi 15.4. alkaen. Onneksi kalastuslaissa on kuitenkin sopimusmenettely, joka turvaa saimaannorppaa. Alueen osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat ovat sopimusten nojalla sitoutuneet norppaturvalliseen kalastukseen ja kalastuksen rajoittamiseen omilla alueillaan.

Kalastusrajoitusten pituudesta ei ole löytynyt yhteisymmärrystä

Valtioneuvostossa on keskusteltu kalastusrajoituksista, mutta niiden pituudesta ei ole vielä löytynyt yhteisymmärrystä. Verkkokalastus on tähän asti ollut kokonaan kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. muuten, paitsi alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkoilla. Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyi ennallaan ja rajoitusalueeseen ehdotettiin 243 neliökilometrin lisäystä niin että se olisi jatkossa 2800 neliökilometriä. Asetusluonnosta kannatti yli 80 prosenttia lausunnon antajista. 

– Haluamme tukea saimaannorpan kannan kasvua ja säilyttää tämän harvinaisen lajin osana Suomen luontoa. Samalla on tärkeää muistaa, että Saimaa on merkittävimpiä järvialueita Suomen kalastukselle. Saimaannorppakanta on kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti nykyisillä rajoituksilla ja paikallisten ihmisten sekä osakaskuntien yhteistyöllä. Siksi päätimme pitää asetusluonnoksessa rajoitusajan ennallaan, jonka lisäksi laajensimme rajoitusaluetta. Lisäksi olen valmis esittämään verkkojen ankkurointivelvoitetta, jotta asetus saataisiin voimaan. Uusien kalastusrajoitusten pitää myös olla oikeasuhtaisia perusoikeuksien näkökulmasta, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Asetuksen tärkein tavoite on turvata saimaannorpan kannan kasvu suojelustrategian mukaisesti. Koska Saimaa on tärkeä alue sekä kaupalliselle- että vapaa-ajan kalastukselle, toinen tavoite on sovittaa yhteen saimaannorpan suojelu ja kalastus. Saimaan alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta. Joitain kalalajeja kuten kuhaa kylmän veden aikaan ja talvella voidaan pyytää pääasiassa ainoastaan verkoilla. Lisäksi vapaa-ajankalastusta harrastaa Saimaalla arviolta 49 000 henkilöä. Heidän saaliistaan puolet saadaan erilaisilla verkoilla. Muikun vapaa-ajankalastukseen ei ole olemassa verkoille vaihtoehtoista pyydystä.

Osakaskunnat ja vesialueen omistajat vastaavat nyt saimaannorpan suojelusta

Pohjois-Savon ELY-keskus on helmikuun puolivälissä lähettänyt osakaskunnille kirjeellä kalastusrajoituksista sopimusluonnoksen, joka perustuu lausunnolla olleeseen asetukseen. Osakaskunnat ovat käsitelleet sopimusluonnosta kokouksissaan ja siihen on maa- ja metsätalousministeriön saaman tiedon mukaan ennakollisesti sitouduttu laajasti eli osakaskunnat ovat päättäneet kokouksissa kalastuksen rajoittamisesta sopimusluonnoksen mukaisesti. ELY-keskuksen sopimusluonnoksessa lähdetään siitä, että kalastusta rajoitetaan asetusluonnoksen mukaisesti 15.4 alkaen, joten sitoutuminen sopimusmenettelyyn ja osakaskuntien itse asettamat kalastusrajoitukset turvaavat saimaannorpparajoitusten noudattamisen, kunnes asetus saadaan voimaan. Saimaannorpan suojelu on nyt osakaskuntien ja muiden vesialueen omistajien päätösten sekä sopimusmenettelyn varassa. 

– Vetoan nyt kaikkiin Saimaan asukkaisiin, mökkiläisiin ja kalastajiin, että he jättävät verkot naulaan 15.4. alkaen ja turvaavat näin saimaannorpan suojelun. Luotan että näin tapahtuukin, koska saimaannorppa on myös alueen asukkaiden ylpeys, jonka eteen on tehty paljon yhteistyötä. Tästä kertoo myös osakaskuntien laaja ennakollinen sitoutuminen ELY-keskuksen sopimusluonnoksiin ja kalastusrajoituksista jo tehdyt päätökset osakaskunnissa. Osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat ovat vastuussa verkkokalastuksen rajoittamisesta tänä väliaikana, painottaa ministeri Leppä.

Päättyneellä sopimuskaudella Pohjois-Savon ELY-keskus teki yhteensä 248 sopimusta kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan suojelemiseksi vesialueen omistajien tai erityisen oikeuden haltijoiden kanssa. Sopimusalueen pinta-ala oli yhteensä 2394 neliökilometriä kattaen lähes 90 prosenttia asetusalueesta. Vesialueen omistajat olivat sitoutuneet sopimusten avulla saimaannorpan suojeluun. Valtioneuvoston asetuksella on aiemmin varmistettu alueen yhtenäisyys, koska osa alueen osakaskunnista on toimimattomia. 

Saimaalla hillitsee kalastusta tällä hetkellä myös kelirikko eli tilanne, jossa jää on jo liian ohutta ja pehmeää kantaakseen ihmistä tai ajoneuvoja mutta liian kovaa, jotta vesikulkuneuvot kykenisivät kulkemaan jäissä. 

Maa- ja metsätalousministeriö on tiiviissä yhteydessä ELY-keskuksen kanssa ja selvittää, miten saimaannorpan suojelu varmistetaan parhaiten, vaikka valtioneuvoston asetusta ei olla vielä saatu voimaan. Tällä hetkellä voidaan arvioida, että 90 prosenttia suunnitellusta asetusalueesta tulee kalastusrajoitusten osalta katetuksi vesialueen omistajien päätöksillä.

Lähde: MMM tiedote 14.4.2021