Den nya livsmedelslagen har stadfästs vid föredragning för republikens president den 9 april 2021. Regeringens proposition som gäller lagen överlämnades till riksdagen den 4 februari 2021. Lagen träder i kraft den 21 april 2021.  

Livsmedelslagens syfte och tillämpningsområde är förenliga med den gällande lagen. Bestämmelserna om livsmedelstillsynens organisation ändras inte heller. Den nya livsmedelslagen förtydligar livsmedelslagstiftningen och gör den på riskbedömning baserade livsmedelstillsynen smidigare samt förbättrar dess genomslag. Samtidigt förtydligas lagens förhållande till EU-lagstiftningen. Den nya livsmedelslagen beaktar också de senaste årens förändringar inom livsmedelsbranschen. En stor del av livsmedelsverksamheten sker inte längre i en traditionell livsmedelslokal, utan verksamheten drivs allt oftare på webben eller via mobila plattformar. Det är därför som tillsynens fokus nu ligger på tillsynen över verksamheten, inte över lokaler.

Ny administrativ sanktion 

I den nya lagen har tagits in bestämmelser om en påföljdsavgift. Tillsynsmyndigheten kan bestämma att en aktör måste betala en påföljdsavgift på 300 – 5 000 euro bland annat om aktören driver livsmedelsverksamhet som inte har registrerats eller godkänts på det sätt som lagen förutsätter, inte iakttar det lagstadgade kravet på egenkontroll eller saluför livsmedel på ett sätt som strider mot livsmedelsbestämmelserna. Syftet med denna administrativa påföljd av straffkaraktär är dels att förebygga verksamhet som strider mot livsmedelsbestämmelserna, dels att snabbt och effektivt stoppa sådan verksamhet. 

Grundavgift för tillsyn för kommunernas tillsynsobjekt

Kommunerna tar årligen ut en grundavgift på 150 euro av de tillsynsobjekt som hör till den systematiska livsmedelstillsynen. Av tillsynsobjekten ska också fortfarande tas ut prestationsbaserade avgifter för tillsynen enligt de taxor som kommunerna har godkänt. Registrerade primärproduktionsställen, bybutiker, allmännyttiga samfund eller aktörer som bedriver småskalig verksamhet i enlighet med de nationella bestämmelser som utfärdats med stöd av EU-lagstiftningen, behöver inte betala någon grundavgift.

Att ta ut avgifter för myndighetstillsynen är ett av medlen för att utföra livsmedelstillsyn. Ändringen utvidgar tillsynens inkomstbas när alla aktörer som hör till den systematiska livsmedelstillsynen betalar en tillsynsavgift och inte bara de som fått kontrollbesök under det aktuella året. Ändringen möjliggör ett mångformigare myndighetsarbete än tidigare samtidigt som tillsynens fokus flyttas från kontrollbesök mot rådgivning och handledning.

Också de centrala förordningar som utfärdats med stöd av livsmedelslagen revideras

I samband med reformen av livsmedelslagen ska också de viktigaste förordningarna som utfärdats med stöd av den gällande lagen förnyas. Den smidigare lagstiftningen syns speciellt i reformen av dessa förordningar. Lagstiftningen förtydligas genom att bestämmelserna i flera förordningar sammanställs i tre förordningar. De nationella förordningarna kompletterar EU-lagstiftningen endast till den del det är nödvändigt.

Livsmedelslag
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Källa: JSM meddelande 9.4.2021