Maa- ja metsätalousministeriön esitys Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta on lähetetty lausuntokierrokselle. Toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalatalouden elinkeinoille kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa kestävän kasvun ja uudistumisen sekä kotimaisen kalan tarjonnan tulevaisuudessa. 

Ohjelmaesityksessä korostuvat innovaatioiden ja yhteistyön edistäminen, alan kehittymisen esteiden poistaminen ja uuden liiketoiminnan edistäminen. Lähestymistapa on koko alaa kehittävä, rahoituksen painopisteen ollessa alkutuotannon tukemisessa. Tuet kohdennetaan erityisesti kasvua ja uudistumista tukeviin toimiin. 

Suomen kalavarojen elinvoimaisuuden parantaminen on ohjelman keskeisiä tavoitteita. Tarkoitus on tukea erityisesti toimenpiteitä, jotka parantavat kalastuksen kestävyyttä. Kalakantojen luontaisen elinkierron parantamiseksi toimintaohjelmalla tuetaan kalataloudellisten kunnostustoimien toteuttamista siten, että käytettävissä olisi paras mahdollinen tieto sekä resurssit toimien toteuttamiseen ja niiden seurantaan. 

Uutena kokonaisuutena ohjelmaan sisältyy meripolitiikan rahoitus, jolla luodaan edellytyksiä mereen liittyville taloudellisille toiminnoille ja edistetään Itämeren suojelutavoitteiden toteutumista. 

Toimintaedellytysten parantumisen arvioidaan luovan edellytykset tuotannon kasvulle, monipuolistumiselle ja arvon kehittymiselle siten, että elinkeinokalatalouden arvoketjun vuotuinen liikevaihto ylittäisi 1 000 miljoonaa euroa vuonna 2020. 

Toimintaohjelmaan on varattu julkista (EU ja kansallinen) rahoitusta yhteensä noin 140 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Suomen ohjelman EU-rahoitus on noin 50 % aikaisempaa suurempi. Kasvu johtuu siitä, että ohjelman rahoitettavat kohteet kattavat jatkossa kalatalouden kehittämisen lisäksi myös kalastuksen valvonnan, kalatalouden biologisten ja taloudellisten tietojen keräämisen sekä meripolitiikan edistämisen. 

Lausuntojen määräaika on 21.11.2014. Lausuntopyyntö ja siihen liittyvä materiaali ovat saatavana osoitteessahttp://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla2.html.

Lähde: MMM 31.10.2014