Maa- ja metsätalousministeriö on 11.7.2019 antanut asetukset hylkeiden metsästysmääristä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2019-2022 (897/2019)

1 § Alueelliset kiintiöt

Metsästysasetuksen (666/1993) 5§:ssä säädetyillä alueilla voidaan metsästää hallia kunakin metsästysvuonna seuraavasti:

1) Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella yhteensä enintään 350 yksilöä;

2) Lounais-Suomen kannanhoitoalueella yhteensä enintään 400 yksilöä; sekä

3) Suomenlahden kannanhoitoalueella yhteensä enintään 300 yksilöä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2019-2020 (898/2019)

1 § Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 10§:ssä tarkoitettujen pyyntilupien perusteella saaliiksi saatujen itämeren norppien määrä saa olla enintään 325 yksilöä.

2§ Alueelliset rajoitukset

Edellä 1§:ssä mainitusta suurimmasta sallitusta saalismäärästä metsästettäviksi sallittavien itämeren norppien määrä saa olla alueellisesti seuraava: Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa (Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalue) yhteensä enintään 325 yksilöä.

Lähde: Finlex