Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on hyväksynyt eilen 16.11.2016 mietintönsä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallista täytäntöönpanoa koskevasta laista. Mietinnössään valiokunta puoltaa lakiin sisältyvän Manner-Suomen merialueen siirrettäviä käyttöoikeuksia ja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevan järjestelmän käyttöönottoa.

Vaihe 1:

Ennakkoilmoittautuminen alkaa välittömästi silakan ja kilohailin osalta

Maa- ja metsätalousministeriö lähettää ensi viikolla kirjeen (21.–25.11.) niille vuosina 2011–2015 ja vuonna 2016 kaupallisen kalastuksen aloittaneille silakan tai kilohailin kalastusta harjoittaneille yrityksille ja ammatinharjoittajille, jotka voivat saada siirrettäviä käyttöoikeuksia. Kirje sisältää ennakkoilmoittautumislomakkeen ja koosteen vuosien 2011–2015 tai vuoden 2016 silakan ja kilohailin trooli- ja rysäsaaliista eli kalastushistoriasta. Kalastushistoria perustuu syksyllä 2016 tarkistettuihin ja korjattuihin kalatalouden keskusrekisterin saalistietoihin.

Lohen kalastuksen osalta hakumenettely käynnistyy tammikuussa 2017 ja siitä tiedotetaan erikseen.

Toimi nopeasti

On erittäin tärkeää saada siirrettävät käyttöoikeudet jaettua mahdollisimman nopeasti, jotta kaikki halukkaat silakan ja kilohailin kalastajat voivat aloittaa toimintansa uuden järjestelmän mukaisesti mahdollisimman nopeasti ensi vuoden alussa. Tästä johtuen kirjeen saaneiden tulee perehtyä kirjeen sisältämiin tietoihin ja ohjeisiin viipymättä, ja lähettää ennakkoilmoittautumislomakkeensa maa- ja metsätalousministeriöön mahdollisimman nopeasti, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi.

Määräaika ennakkoilmoittautumislomakkeen jättämiselle on 9.12.2016, mutta mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseksi ja käsittelyn nopeuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö pyytää, että lomakkeet lähetetään heti, kun se on saatu täytettyä ja mieluiten 1.12.2016 mennessä.

 

Vaihe 2:

Seuraavaksi vahvistamismenettely

Ennakkoilmoittautumislomakkeen lähettäneiden tulee varautua vahvistamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä antamansa tiedot 12.-28.12.2016 välisenä hakuaikana. (HUOM! Määräaikaa muutettu)
 
MMM:n päätös käyttöoikeuksista
 
Maa- ja metsätalousministeriö tekee vahvistettujen ennakkoilmoitusten perusteella päätökset silakan ja kilohailin siirrettävistä käyttöoikeuksista. Päätökset lähetetään sähköpostilla ja kirjeenä hakijoille. Tämän vuoksi tieto hakijan käyttämästä sähköpostiosoitteesta on tarpeen antaa mahdollisuuksien mukaan.

 

Vaihe 3:

Toimijakohtaisten kiintiöiden hakeminen ELY:stä

Maa- ja metsätalousministeriö tekee vahvistettujen ennakkoilmoitusten perusteella päätökset silakan ja kilohailin siirrettävistä käyttöoikeuksista. Päätökset lähetetään sähköpostilla ja kirjeenä hakijoille. Tämän vuoksi tieto hakijan käyttämästä sähköpostiosoitteesta on erittäin tärkeä erityisesti niissä tapauksissa, että hakija haluaa saada tiedon päätöksestä ilman viivytyksiä. Käyttöoikeuspäätöstä koskeviin postilähetyksiin lisätään hakulomake, jolla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta haetaan toimijakohtaista kalastuskiintiötä vuodelle 2017. Nämä hakemukset voidaan jättää myös sähköpostilla niin, että niistä voidaan mahdollisuuksien mukaan tehdä päätökset ennen vuodenvaihteessa käynnistyvää troolikalastusta. Tarkemmat hakuohjeet tulevat siirrettäviä käyttöoikeuspäätöksiä koskevassa postilähetyksessä.

 

Lisätietoja antavat

Maa- ja metsätalousministeriö

Kalatalousneuvos Risto Lampinen p. 0295 162 458

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162 494

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry

Toimitusjohtaja Kim Jordas, p. 0400-720 690 tai sähköposti kim.jordas@sakl.fi

Alueelliset neuvontajärjestöt

Ota yhteyttä rannikon kalatalousneuvojiin

 

Taustatietoa

Järjestelmän tarkoitus on siirtää vastuu ja mahdollisuudet Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöiden hyödyntämisen suunnitteluun valtiolta kaupallisille kalastajille. Tavoitteena on parantaa yritysten ja ammatinharjoittajien kykyä suunnitella ja optimoida omaa kalastustaan paremmin markkinoiden kysynnän mukaan ja näin parantaa kalastuksen kannattavuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa siirrettävät käyttöoikeudet kymmeneksi vuodeksi merialueen kalastusaluksen omistaville kaupallisille kalastajille pääosin vuosien 2011–2015 saalishistorian perusteella. Siirrettävä käyttöoikeus ilmaisee kuinka suuren promilleosuuden sen haltija on oikeutettu kalastamaan kustakin Suomen vuotuisesta kalastuskiintiöstä. Siirrettävän käyttöoikeuden voi jatkossa siirtää toiselle vaatimukset täyttävälle kaupalliselle kalastajalle esimerkiksi myymällä sen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakaa siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella vuosittaiset silakan, kilohailin ja lohen toimijakohtaiset kalastuskiintiöt, jotka ovat ensi vuoden alusta lähtien edellytys kaupallisen kalastuksen harjoittamiselle. Silakan ja kilohailin troolikalastus on jatkossa kielletty ilman toimijakohtaista kalastuskiintiötä ja silakkaa voi kalastaa rysillä ilman toimijakohtaista kalastuskiintiötä enintään kaksi tuhatta kiloa vuodessa.. Silakan ja kilohailin verkkokalastukseen ei anneta käyttöoikeuksia eikä siihen tarvita toimijakohtaista kalastuskiintiötä.

Hakemuksen täyttäminen on edellytys sille, että yritys tai ammatinharjoittaja voi jatkossa harjoittaa silakan tai kilohailin tai lohen kaupallista kalastusta, sillä vain hyvin pienimuotoinen silakan ja kilohailin kaupallinen kalastus on mahdollista ilman siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella jaettavia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä. Myös ne kaupalliset kalastajat, jotka eivät enää kalasta, mutta joilla on kalastushistoriaa, voivat hakea siirrettäviä käyttöoikeuksia ja halutessaan esimerkiksi myydä ne myöhemmin.  Kalastushistoriaa omaava henkilö tai yritys voi erillisellä asiakirjalla myös ilmoittaa siirtävänsä ne kaupalliselle kalastajalle, joka voi lisätä nämä hakemukseensa. Näin voidaan toimia vaikka kalastushistoriansa siirtävä henkilö tai yritys ei enää olisi kaupallinen kalastaja tai omistaisi rekisteröidyn kalastusaluksen.

 

Lähde: MMM Tiedote 17.11.2016