MMM:n asetusluonnokset koskien metsästystä metsästysvuonna 2015-2016 (halli ja itämeren norppa) ovat lausunnolla.

Suomen Ammattikalastajaliitto antoi oman lausuntonsa 13.7 ja toteaa muun muassa seuraavaa.

Hylkeiden aiheuttama haitta on kalastus- ja kalankasvatuselinkeinolle niin vakava, että kannan kokoa olisi pienennettävä. Rannikkokalastuksen toimintaedellytysten ja kalakantojen turvaaminen vaativat, että hyljeongelma saadaan kuriin, ja hyljekannan pienentäminen on ainoa kestävä toimi.

MMM:n muistiossa esitetyt arviot hyljekantojen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä ovat, kuten myös muistiossa oikein todetaan, vain pieni osa hylkeiden aiheuttamista vahingoista. Suuri osa saalis- ja pyydysvahingoista jäävät pimentoon ja kalastus estyy kokonaan monella alueella. Hylkeet verottavat myös merkittävästi kaupallisesti tärkeitä kalakantoja ja tämä vähentää kalastuksen saaliita. Vahinkojen laajuutta ei riittävästi ole selvitetty ja ravintotutkimukset tulisi saattaa loppuun. Ylisuuren hyljekannan aiheuttamat taloudelliset menetykset kaupalliselle kalastukselle ja kalanviljelylle sekä sen myötä koko arvoketjulle ovat joka tapauksessa mittavat.

Metsästystä ja hylkeiden poistamista pyydysten läheltä on tehostettava erilaisin toimin, lainsäädännöllisesti (mm. metsästysajat) ja metsästäjiä kouluttamalla sekä kannustamalla. Tällä hetkellä metsästyksellä valitettavasti on lähinnä symbolinen merkitys. EU:n toimet hyljetuoteasetuksen osalta ovat myös johtaneet siihen, että hylkeiden arvo on romahtanut ja hylkeistä on tullut pelkkiä vahinkoeläimiä.

On huomattava, että Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman hyljevahinkokorvaus jatkossa ainoastaan korvaa hylkeiden saaliille aiheuttaman vahingon. Maa- ja metsätalousministeriö on kansallisena säästötoimena sen lisäksi väläyttänyt kalastusvakuutustuen poistamista, joka käytännössä lopettaisi järjestelmän ja pyydysvahingot jäisivät kokonaan yrittäjien maksettavaksi. Elinkeino vastustaa tuen lopettamista.

SAKL kannattaa ehdotusta hallille ehdotettua metsästysmäärää (1.050 kappaletta). On hyvin valitettavaa, että toteutuneet metsästysmäärät (147 hallia) ovat jääneet kokonaiskantaan (40 000-54 000 hallia) verrattuna hyvin vaatimattomiksi. On syytä ryhtyä toimiin metsästyksen ja vahinkoeläinten poistamisen tehostamiseksi ja on vältettävä kaikki toimia, jotka estävät metsästyksen harjoittamista, esimerkiksi perustamalla uusia suojelu- ja metsästyskieltoalueita pitkin rannikkoa. Poikkeuslupien hakemista on myös edistettävä ja menettelyn on oltava mahdollisimman nopeaa ja joustavaa.

Pyyntilupien myöntäminen (100 kappaletta) itämeren norpan metsästämiseksi Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella on askel oikeaan suuntaan, vaikka esitetty määrä on vielä riittämätön ottaen huomioon uudet tiedot norppakannan koosta (yli 20 000). SAKL kannattaa ehdotusta.

Lähde: SAKL 13.7.2015