SÄÄNNÖT (HYVÄKSYTTY VUOSIKOKOUKSESSA 14.3.2002 JA YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA 26.4.2002, MUUTETTU 16.1.2009/13.3.2009, MUUTETTU 19.3.2010/18.3.2011)

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL – Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF ja sen kotipaikka Turun kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

Liitto on suomen- ja ruotsinkielinen. Kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi, mutta kokouksissa on oikeus käyttää puheenvuoroja ja pöytäkirjaan sanella lausuntoja myös ruotsiksi, minkä lisäksi pöytäkirjasta laaditaan ruotsinkielinen käännös säilytettäväksi pöytäkirjan yhteydessä. Liiton toiminta-alueena on koko Suomi käsittäen myös Suomen talousvyöhykkeen.

LIITON TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Liitto on jäsentensä muodostama puoluepoliittisesti sitoutumaton aatteellinen järjestö jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa kalastajaväestön ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä luoda edellytykset tehokkaalle yhteistoiminnalle ammattikalastajien kesken sekä edistää toiminta-alueellaan kalastajan ammatille ja asuinoloille välttämättömien vesiluonnon [puhtauden, luonnontilaisuuden] ja kalakantojen elin- ja lisääntymisalueiden ja olosuhteiden suojelua sekä vaikuttaa toimenpiteisiin, jotka edistävät vesialueiden biologisen tasapainon ja siihen haitallisesti vaikuttavien ilmiöiden ja eläin- tai eliölajien hallintaa tai näiden olosuhteiden suotuisaan kehitykseen johtavien säätelymahdollisuuksien ja -keinojen löytämistä. Samassa tarkoituksessa liitto toimii myös rannikko- ja saaristoluonnon sekä merellisen, perinteisen ja monikulttuurisen asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi ja myös saaristoammatteihin liittyvän asuin-, työ- ja luonnonkulttuuriperinnön vaalimiseksi ja elinvoimaisena pitämiseksi.

Tarkoituksena toteuttamiseksi liitto:

1.toimii tarkoitusperiään toteuttaessaan sisäisellä tiedotustoiminnallaan ja muutoinkin Suomen ammattikalastajien välisen yhteishengen lujittamiseksi,

2.edistää liittoon yhtyvien alueellisten tai kalastustavan taikka muun sellaisen seikan perusteella muodostettavien liiton tarkoitusperiä ajavien järjestöjen perustamista,

3.käytettävissään olevilla keinolla, ei kuitenkaan taloudellisesti, avustaa ja tukee liittoon kuuluvien järjestöjen jäseniä sekä yksityisiä jäseniä näiden toimiessa taloudellisten tai muiden elinkeino-olojensa parantamiseksi sekä ammattikalastajien eduksi annettujen määräysten ja suositusten noudattamisessa,

4.edustaa jäsenjärjestöjään ja näiden jäseniä sekä yksityisiä jäseniä ulkopuolisten ja viranomaisten tai julkisoikeudellisten yhteisöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa, sekä kansallisesti että kansainvälisesti,

5.harjoittaa ammattikalastajien edun vaatimalla tavalla yhteystyötä aatteellisten ja talouspoliittisten kansallisten ja kansainvälisten kalatalousjärjestöjen kanssa,

6.ammattikalastajien edun vaatimalla tavalla pitää yhteyttä muihinkin sellaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joiden voidaan odottaa toiminnallaan edistävän liiton tarkoitusperien toteuttamista,

7.antaa lausuntoja ja tekee esityksiä jäsenistönsä kalastuselinkeinoon ja ammattikalastajien sosiaalisiin oloihin liittyvissä asioissa julkiselle vallalle ja asianomaisille yhteisöille,

8.suorittaa kalastajaväestön taloudellisia oloja koskevia tutkimuksia ja selvittelyjä sekä toteuttaa kalastuselinkeinon kehittämisprojekteja,

9.antaa suosituksia jäsenjärjestöille ja näiden jäsenille sekä yksityisille jäsenille yhtenäisestä esiintymisestä kalastajaväestön tai sen osan etuun vaikkutavassa kysymyksessä,

10.pyrkii vaikuttamaan tarkoitusperiään edistävien julkisen vallan toimenpiteiden aikaansaamiseen,

11.tukee ammattikalastajien toiminta elinkeinopoliittisesti ja sosiaalisesti neuvottelukokouksia järjestämällä sekä erilaisin informaatiokeinoin yhteyttä pitämällä jäsenjärjestöjen jäsenkuntaan sekä yksityisiin jäseniin,

12.ottaa tähän 2 §:ään muutoin sisällytettyjen toimenpiteiden ohella ja lisäksi itsenäisesti kantaa vesiympäristöön sekä rannikko- ja saaristoluontoon liittyviin hankkeisiin, toimenpiteisiin ja uhkiin, ympäristölupahakemuksiin, ympäristövaikutusten arvioimismenettelyihin ym. sekä toimii tällaisissa asioissa mm. ympäristönsuojelulain 97 §:n 1 momentin 2 kohdan ja vesilain 17 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan tarkoittamana asianosaisena – myös kansainvälisesti silloin, kun se on sallittu Suomen kansalaiselle tai suomalaiselle yhteisölle,

13.ulospäin suuntautuvalla tiedotus- ja muulla toiminnalla edistää kalastajanammatin yleistä arvostusta,

14.voi omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, sekä

15.voi toimintaansa tukemisiksi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja muuta taloudellista tukea tahoilta, jotka ovat kiinnostuneita liiton toiminnan edistämisestä. 

JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

Liiton jäseniksi voivat päästä rekisteröidyt yhdistykset, aluejärjestöt, ja oikeuskelpoiset yksityiset henkilöt, henkilöjäsenet, ja oikeuskelpoiset yhteisöt, yhteisöjäsenet. Liitolla voi olla kannatusjäseniä, yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea liiton toimintaa. Liiton jäsenen hyväksyy hallitus.

Jäseneksi hyväksyminen edellytyksenä kuitenkin on, että asianomaisen yhdistyksen sääntöjen mukaan sen jäsenet harjoittavat kaupallista kalastusta. Yhteisöjäsenen hyväksymisen edellytyksenä on, että yhteisön pääasiallisena toimialana on kaupallinen kalastus. Muut ammattikalastukseen hyvin perehtyneet henkilöt voidaan myös hyväksyä henkilöjäseniksi.

Ammattikalastajana pidetään henkilöä, joka harjoittaa kaupallista kalastusta ja saa siitä toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä ja jonka muu toimeentulo ja elinolosuhteet luonnollisella tavalla liittyvät kalastuksen.

Liiton jäsenenä olevan aluejärjestön jäsen on oikeutettu hakeutumaan ja tulemaan hyväksytyksi liiton henkilöjäseneksi.

Aluejärjestöt, henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet suorittavat liitolle liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää liiton vuosikokous, erikseen jokaiselle jäsenryhmälle. Vuosikokous päättää erikseen kannatusjäsenten liittymismaksuista ja vuosittaisista jäsenmaksuista. Vuosikokous päättää myös jäsenyhdistyksille mahdollisesti maksettavasta maksupalautuksesta.

HALLINTO

Liiton asioita hoitavat hallitus, sen työvaliokunta ja sen mahdollisesti asettamat muut valiokunnat sekä liiton toimihenkilöt.

Hallitus voi valita liitolle toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan työsuhde voi olla määräaikainen. Toimitusjohtaja vastaa liiton toiminnasta etujärjestönä sekä muiden käytännön asioiden hoitamisesta. Toimitusjohtajan tulee toimessaan menetellä liiton kokouksessa ja hallituksessa tehtyjen päätösten mukaisesti. Hallitus määrittelee liiton muiden toimihenkilöiden tarpeen ja toimitusjohtaja nimittää ja erottaa muut toimihenkilöt.

HALLITUKSEN KOKOONPANO, VALINTAPERUSTEET JA TOIMINTATAPA

Liiton hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja enintään kymmenen (10) ja vähintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä viimeksi mainittujen henkilökohtaiset varajäsenet, jotka kaikki liiton vuosikokous valitsee yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Edustettuna hallituksessa tulee olla eri kalastusmuodot ja molemmat kieliryhmät mahdollisimman tasapuolisesti. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Samasta jäsenjärjestöstä voidaan kuitenkin valita enintään kolme (3) jäsentä hallitukseen, ellei useampi henkilö hallituksen täyden jäsenmäärän valitsemiseksi ole jäsenjärjestöjen lukumäärän huomioon ottaen välttämätöntä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi hallituksen jäsentä on paikalla. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on niinikään kutsuttava koolle vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä vaatiessa.

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa keskusteluja hallituksen kokouksissa, valvoa liiton toimintaa ja huolehtia siitä yhdessä hallituksen kanssa, että kaikki sekä liiton että hallituksen päätökset tulevat toimenpannuiksi. Puheenjohtaja edustaa hallituksen ja toimitusjohtajan ohella liittoa ulospäin.

TYÖVALIOKUNTA JA MUUT VALIOKUNNAT

Juoksevia hallintoasioita hoitamaan hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan vastaten sen toiminnasta. Hallitus voi niinikään valita tarpeelliseksi katsomansa muun valiokunnan erityistä tehtävää tai toimialaa varten.

NIMENKIRJOITUS

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kumpikin yksin.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävä on

1.jäsenten hyväksyminen hakemusten ja näiden sääntöjen perusteella

2.liiton vuosikokousten ja tarvittaessa ylimääräisten kokousten koolle kutsuminen sekä neuvoa antavien jäsenäänestysten toimeenpano

3.toimitusjohtajan palvelukseen ottaminen ja erottaminen

4.toimintaohjeiden antaminen toimitusjohtajalle ja hänen toimintansa valvonta

5.työvaliokunnan ja mahdollisten muiden valiokuntien asettaminen ja niiden toiminnan seuranta

6.jäsenjärjestöjen toiminnan seuraaminen

7.liiton taloudesta ja varojen hoidosta vastaaminen

8.asioiden valmistelu liiton kokouksiin ja kokouksien päätösten täytäntöönpano

9.esitysten ja aloitteiden tekeminen liiton toiminnan kehittämiseksi

10.liiton toimintakertomuksen, tilikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toisaalta toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen liiton vuosikokoukselle

11.lausuntojen antaminen ja esitysten tekeminen kalastuspoliittisissa asioissa

12.luottamuksellisen yhteistoiminnan ylläpitäminen sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka toimivat kalatalouden edistämiseksi tai muutoin liiton tarkoitusperien mukaisesti

13.kantaa ja vastata liiton puolesta

14.jäsenen erottamisesta päättäminen näiden sääntöjen puitteissa, sekä

15.muista lain ja näiden sääntöjen hallitukselle asettamista tehtävistä

TALOUS

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä.

10§

VUOSIKOKOUS

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä ilmoitettua asiaa varten vaatii kirjallisesti ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista. Viimeksi mainittu vaatimus osoitetaan liiton hallitukselle.

11§

EDUSTUS KOKOUKSESSA

Liiton aluejärjestö on oikeutettu lähettämään liiton kokoukseen yhden (1) edustajan. Liiton henkilöjäsen on oikeutettu osallistumaan liiton kokouksiin henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Aluejärjestön edustajalla on kokouksessa äänimäärä, joka vastaa aluejärjestön maksavien jäsenien lukumäärää vähennettynä kokouksessa saapuvilla olevien, asianomaisen aluejärjestön jäsenten, jotka ovat myös liiton henkilöjäseniä, äänillä. Jokaisella henkilöjäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa, on yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Edellisen vuoden erääntynyt jäsenmaksu on oltava suoritettu ennen kokousta.

12§

KOKOUSASIAT

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2.valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.todetaan läsnä olevat kokousedustajat

5.käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta, tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös

6.päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja vastuuvelvollisille toimihenkilöille

7.käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi seuraavalle vuodelle

8.käsitellään hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi seuraavalle vuodelle

9.valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi vuodeksi

10.valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä

11.määrätään liitolle suoritettavat liittymismaksut ja vuosittaiset jäsenmaksut

12.päätetään hallituksen jäsenille suoritettavista palkkioista

13.päätetään tilintarkastajille suoritettavista palkkioista

14.käsitellään hallituksen mahdollisesti esittämät asiat

15.käsitellään aluejärjestöjen ja henkilöjäsenten vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle kokouksessa käsiteltäväksi esittämät

13§

KUTSUT KOKOUKSIIN

Kutsut vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava aluejärjestöille kirjatuilla kirjeillä tai muulla todisteellisella tiedoksiannolla vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsut vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava henkilöjäsenille ja kannatusjäsenille liiton jäsentiedotteessa vähintään 14 päivää ennen kokousta.

14§

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Liiton jäsen on oikeutettu eroamaan liitosta sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana jäsen on kirjallisesti ilmoittanut eroamisestaan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut erostaan liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Liiton jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä tai mikäli jäsen laiminlyö liiton sääntöjen tai kokousten päätösten noudattamista taikka muutoin toimii vastoin liiton tarkoitusperiä. Liiton jäsenenä olevan aluejärjestön jäsenen erottamisesta päättää asianomainen yhdistys toimivaltaansa kuuluvana asiana. Erottamispäätös on toimitettava jäsenelle kirjallisena ja jäsenellä on 30 päivän kuluessa päätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan oikeus hallitukselle osoitetulla kirjelmällä saattaa erottamista koskeva kysymys lähinnä pidettävän vuosikokouksen tutkittavaksi.

15§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotus liiton sääntöjen muuttamiseksi on tehtävä kirjallisesti liiton kokoukselle. Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä vuosikokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puoltaa ehdotusta, ja näin tehty päätös muuttumattomana vahvistetaan samanlaisella äänten enemmistöllä aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta tämän jälkeen pidettävässä liiton kokouksessa. Asiasta on kokouskutsussa mainittava.

16§

LIITON PURKAMINEN

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä, jotta se olisi voimassa, samassa järjestyksessä kuin edellä 15 §:ssä päätös liiton sääntöjen muuttamisesta.

17§

VAROJEN KÄYTTÖ LIITON PURKAUTUESSA

Jos liitto puretaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä purkamisesta päättävän myöhemmän kokouksen päätöksen lähemmin määräämällä tavalla kalastuselinkeinon edellytysten parantamiseksi Suomessa.

18§

MUUTA

Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.