Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävä on selvittää merimetsojen aiheuttamien ongelmien vähentämistä kestävällä tavalla ja laatia asiaa koskevat toimenpide-ehdotukset.

Suomessa pesi vuonna 2015 noin 24 000 merimetsoparia. Yhdyskuntia oli 46 ja ne sijaitsivat 74 luodolla. Pesien määrä kasvoi viime vuodesta noin 3 800 pesällä. Kannan kasvun ja uusille alueille levittäytymisen seurauksena myös lajin aiheuttamiin haittoihin on viime vuosina kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Merimetso koetaan ongelmalliseksi erityisesti suurten pesimäyhdyskuntien läheisyydessä.

Työryhmän asettamisen tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys eri tahojen välillä merimetsojen aiheuttamien vahinkojen rajoittamistarpeesta ja -keinoista EU:n lintudirektiivin ja kansallisen lainsäädännön puitteissa. Työryhmä tarkastelee työssään lintudirektiivin mukaisten poikkeuslupien myöntämiskäytäntöjä EU:n jäsenmaissa Itämeren alueella ja arvioi mahdollisten erojen syitä. Se myös vertailee merimetson aiheuttamien haittojen määrää, laatua ja kohdentumista sekä vähentämiseen käytettyjä keinoja, niiden toimivuutta ja soveltuvuutta Suomeen.

”Ryhdyn mielelläni tähän tehtävään. On hyvin myönteistä, että ministeri Tiilikainen haluaa ajaa asiaa eteenpäin”, työryhmän puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toteaa.

Merimetsotyöryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (rkp). Työryhmässä on edustettuna 15 tahoa: keskeiset viranomaiset, tutkimustahot, järjestöt ja Merikarvian kunta. Työryhmän on määrä saada työnsä päätökseen 15.3.2016.

Lähde: Ympäristöministeriö 11.11.2015