Uusi kalastuslaki (379/2015) tulee voimaan 1.1.2016. Ammattikalastajarekisterin ylläpito lakkaa ja nykyinen ammattikalastajien luokittelu päättyy. Jatkossa rekisteröidytään uuden kalastuslain 87 §:n mukaisesti kaupallisten kalastajien rekisteriin. Kaupallisten kalastajien rekisteriin rekisteröidään luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden tarkoituksena on saada myyntituloja (liikevaihtoa) itse kalastamansa tai lukuunsa kalastetun kala- tai rapusaaliin tai niistä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä.

Rekisterissä on kaksi kalastajaryhmää: I ja II. Lain 49 §:n mukaan ainoastaan kaupallisilla kalastajilla (sekä I ja II ryhmään kuuluvat) ja heidän lukuunsa toimivilla on kaupallista kalastusta harjoittaessaan oikeus käyttää kaupalliseen kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä. Rajoitus koskee sekä yksityisvesiä että yleisvesiä. Kaupallisen kalastajan lukuun toimivilla tarkoitetaan käytännössä kaupallisten kalastajien rekisteriin merkityn toimijan (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) palveluksessa olevia henkilöitä, joiden työtehtäviin sisältyy kalastusta, sekä niitä kyseistä toimintaa harjoittavien omistajia ja osakkaita, joiden saaliin myyntitulot lasketaan ko. toiminnanharjoittajan liikevaihtoon ja tulokseen. Jos omistaja, osakas tai työntekijä kalastaa ja myy saalista myös omaan lukuunsa, hänen tulee rekisteröityä erikseen.

Muut kuin kaupallisten kalastajien rekisteriin merkityt toimijat eivät saa myydä sisävesiltä kalastamaansa tai lukuunsa kalastettua saalista. Kalastuslain 91 §:n mukaan ainoa poikkeus tästä säännöksestä on suoraan lopulliselle kuluttajalle satunnaisesti myytävä vähäinen kala- tai rapuerä. Merialueilla saadun saaliin myynnistä säädetään Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säädöksissä ja niiden toimeenpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä. Säännökset kieltävät virkistyskalastuksesta saadun saaliin myynnin eikä poikkeuksista ole mahdollista kansallisesti säätää.

Kaupallisten kalastajien rekisteröintejä ei voida tehdä ennen kuin laki tulee voimaan 1.1.2016. Rekisteröiminen on tarkoitus toteuttaa nopealla aikataululla, jotta kalastajat saavat uuden kalastuslain mukaiset oikeudet mm. pyydysten käyttöön heti vuoden vaihduttua.

Uuden kalastuslain 10 luvussa ja 86 – 90 §:ssä säädetään tarkemmin kaupallisesta kalastuksesta. Keskeisiä säännöksiä:

– rekisteröitymistä voi hakea luonnollinen henkilö (henkilö tai toiminimi) tai oikeushenkilö (osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö)

– I-ryhmään kuuluvat ne kaupalliset kalastajat, joiden kalastustoiminnan liikevaihdon keskiarvo kolmen viimeksi kuluneen tilikauden osalta ylittää 10 000 €

– muut kaupalliset kalastajat rekisteröidään ryhmään II

– molemmilla ryhmillä samat oikeudet kaupallisen kalastuksen pyydysten käyttöön

– sisävesillä kalastavat kaupalliset kalastajat ilmoittavat saaliinsa Luonnonvarakeskukselle

– rekisteröimispäätöksen voimassaolo on maksimissaan kolme vuotta, myös lyhempää kautta voi hakea (89 §)

– rekisteröimistä ja jatkoa rekisteröinnille haetaan aina kirjallisesti

Aloittavat kalastajat:

– kuluvana vuonna (2015) tai sitä edeltävänä vuonna aloittanut luetaan aloittavaksi kaupalliseksi kalastajaksi (hakijalla ei ole esittää kolmen tilikauden liikevaihtoa)

– aloittavat kaupalliset kalastajat voidaan rekisteröidä I-ryhmään, jos he toimittavat ELY-keskuksen hyväksymän liiketoimintasuunnitelman siitä, miten I-ryhmään oikeuttava liikevaihto (yli 10.000 €) saavutetaan viimeistään kolmantena vuonna rekisteröitymisestä

– niiden hakijoiden, joilla on vahvistetut tilinpäätökset vuosilta 2014 ja 2015, tulee liittää suunnitelmaan selvitys tilikausien liikevaihdosta

– mikäli suunnitelmaa ei hyväksytä, hakija sijoitetaan II-ryhmään

TOIMENPITEET

Mikäli aiotte jatkaa kalastusta ammattimaisilla pyydyksillä tai myydä saalista heti alkuvuodesta 2016, teidän tulee rekisteröityä kalastuslain (379/2015) mukaiseksi kaupalliseksi kalastajaksi liitteenä olevalla hakulomakkeella, joka on palautettava ELY-keskukseen 15.12.2015 mennessä.

ELY-keskuksen tavoitteena on saada 15.12.2015 mennessä saapuneet hakemukset käsiteltyä niin nopeasti, että päätökset pystytään postittamaan hakijoille tammi – helmikuun aikana. Hyväksytty rekisteröityminen on näissä tapauksissa kuitenkin voimassa 1.1.2016 lukien.

Ne kaupallisten kalastajien rekisteröimistä hakevat, jotka toimittavat hakemuksensa vuoden 2016 puolella, tullaan rekisteröimään aikaisintaan siitä päivästä lukien, jona hakemus on saapunut ELY-keskukseen.

Merialueilla kalastustoimintaa harjoittavien toiminnanharjoittajien tulee huolehtia, että kalastusaluksessa, jolla kalastetaan, on kalastuslisenssi ja että toiminnanharjoittaja on itse rekisteröity kaupallisten kalastajien rekisteriin.

Kalastusta harjoittava toimija tai hänen lukuunsa kalastava ei saa käyttää kaupalliseen kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä 1.1.2016 jälkeen, jos toimijaa ei ole rekisteröity kaupallisten kalastajien rekisteriin.

Hakulomake word

Hakulomake PDF

Lähde: V-S ELY-keskuksen tiedote 23.11.2015

© 2015 Microsoft Käyttöehdot Tietosuojatiedot ja evästeet Kehittäjät suomi