Detta är för en gångs skull en positiv miljönyhet om Östersjön och inget aprilskämt! Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (VFFI) förhandsuppgifter var de Finska yrkesmässiga havsfångsterna år 2013 ca 138 miljoner kilo. Fångsten bestod till största delen av strömming och vassbuk, men också av andra fiskarter så som torsk, lax, gös, abborre och sik. Den fiskade fångsten innehåller fosfor och kväve, till exempel består 0,4 % av strömmingens färskvikt av fosfor och 2,16 % av kväve (VFFI utredningar 2/2008 s. 35).

Finlands yrkesfiske avlägsnade således år 2013 hela 570 ton fosfor och 3000 ton kväve från Östersjön. Som jämförelse var större städers punktutsläpp av fosfor till Östersjön år 2013 följande: Helsingfors. ca 21 ton, Esbo ca 5 ton och Åbo ca 5 ton. Som diffusa fosforutsläpp kan nämnas Vanda å som räknas årligen föra ca 110 ton fosfor till Östersjön och fyra åars gemensamma fosforbelastning till Skärgårdshavet beräknas vara ca 400 ton fosfor. Den 570 ton fosfor som fisket avlägsnade utgör således en anmärkningsvärt stor och betydande mängd jämfört med punkt- och diffusa utsläpp.

I Skyddsfonden för Skärgårdshavets broschyr (http://www.saaristomerensuojelurahasto.fi/sv/donera) från år 2013 kan man läsa att fosforn är det näringsämnet som mest påverkar övergödningsläget i Skärgårdshavet. I broschyren sägs vidare att avlägsnandet av ett gram fosfor kostar 50 cent. Genom att använda samma matematik avlägsnar yrkesfiskarna från Östersjön årligen fosfor för ett belopp motsvarande 285 miljoner euro.

Var och en finländare kan bidra till att hjälpa Östersjön att tillfriskna genom att två gånger i veckan äta inhemsk fisk av varierande arter. Förutom att leverera verklig närmat gör yrkesfiskarna dagligen ett värdefullt miljöarbete till förmån för Östersjön. Fiskätande inverkar även positivt på hälsan och välbefinnandet. Genom att äta inhemsk fisk, bidrar du till att Östersjön renas på överskotts närsalter, din hälsa och välfärd blir bättre samtidigt som du ger arbete åt finländska yrkesfiskare.

Tilläggsuppgifter:

Kim Jordas, Finlands Yrkesfiskarförbund, tel. 0400-720 690

Kaj Mattsson, Åbolands Fiskarförbund, tel. 0400 – 573 474

Guy Svanbäck, Österbottens Fiskarförbund, tel. 0500-860 566

Christian Lindén, Nylands Fiskarförbund, tel. 040-354 2317