Förbundsstyrelsens möte arrangeras 19.2 som Teams-möte.

På ärendelistan bland annat följande frågor.

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 2/2020
 4. Stadgeenligt årsmöte 2021
  • bokslut 2020
  • verksamhetsplan och budget 2021, medlemsavgifter 2022
  • årsmötesarrangemang
 5. Organisationens tillstånd 2021
  • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2021, medlemsavgifter 2020, möjliga medlemsärenden
  • beviljande av verksamhetsstöd på basen av ansökningar
  • förbundets 40+1-årsjubileum
 6. Fiskekvoter 2021 och beståndsuppskattningar (2022), pelagiskt fiske, lägesöversikt
 7. Lax 2021, utvärderingen av lax- och havsöringsstrategin och dess uppdatering, lägesöversikt
 8. EMKR2021 och Programmet för befrämjandet av inhemsk fisk, lägesöversikt
 9. Fiskerinäringen 2030-strategi, förslag till årsmötet
 10. Övriga aktuella frågor
 11. Övriga ärenden
 12. Mötets avslutande

För ytterligare uppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690.