EU:n yhteisen kalastuspolitiikan, YKP:n valvontasäädökset koskevat merialueella kalastettuja kalastustuotteita ja meressä viljeltyjä vesiviljelytuotteita sekä kaikkia kaupallisia toimijoita alkutuottajasta (kalastaja ja vesiviljelijä) vähittäiskauppaan. Merestä kalastettujen ja meressä viljeltyjen kalastustuote-erien on oltava jäljitettävissä ketjun jokaisen toimijan osalta, alkutuottajasta lähtien kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa aina vähittäismyyntiin saakka. YKP-jäljitettävyys ei koske Norjassa viljeltyä lohta.

Jäljitettävyysvaatimukset edellyttävät, että kalastustuotteilla on johdonmukainen jäljitettävyysjärjestelmä. Jäljitettävyydellä pyritään varmistamaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alkuperän laillisuus ja lisäämään kalatalouden koko arvoketjun avoimuutta aina kuluttajalle asti. Kuluttajia palvelevien tietojen antaminen koskee kaikkea kalaa, myös sisävesikalaa.

Merialueella kalastavan kalastusaluksen tulee olla rekisteröity ELY-keskuksen ylläpitämään kalastusalusrekisteriin ennen kuin sillä saa pyytää saalista myyntitarkoituksessa. Merestä pyydetyt ja puretut saalismäärät ja toisaalta ensiostajan ostamat kalaerät (ns. ensimyynnit) ilmoitetaan aina ELY-keskukseen. Merikalastukseen liittyvien kaupallisten toimijoiden (kalastuslisenssin haltijat, alusten päälliköt ja kalan ensiostajat) on myös rekisteröidyttävä ELY-keskukseen. Merestä pyydetyt saaliit saa myydä vain rekisteröidylle ensiostajalle.

Tästä poikkeuksena on mahdollisuus myydä kalastustuotteita kalastusalukselta suoraan kuluttajille. Ostajan ei tarvitse myöskään rekisteröityä ensiostajaksi, jos hankkii määrältään enintään 30 kilogrammaa kalastustuotteita, joita käytetään pelkästään yksityiseen kulutukseen. Siten esim. ravintola- tai cateringyrittäjän, joka ostaa kalaa suoraan rekisteröidyltä alukselta ja käyttää sitä kaupallisessa toiminnassaan, tulee olla rekisteröitynyt ensiostajaksi riippumatta siitä, kuinka paljon kalaa ko. yrittäjä ostaa. Säädökset kieltävät virkistyskalastuksen saaliina merestäsaatavan kalan myymisen, eikä kaupallinen toimija saa pitää myynnissä virkistyskalastajan merestä pyytämää kalaa.

YKP:n mukainen jäljitettävyys perustuu kalaerän ensimyynnin (myynti alkutuottajalta ensiostajalle) yhteydessä muodostettavaan kalaerään ja sille annettavaan eräkoodiin. Erällä tarkoitetaan ”tiettyyn lajiin kuuluvien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden määrää, jolla on samanlainen tarjontamuoto ja joka on peräisin samalta asianomaiselta maantieteelliseltä alueelta ja samalta kalastusalukselta tai kalastusalusten ryhmästä tai samasta vesiviljelyn tuotantoyksiköstä”. 

Eräkohtainen jäljitettävyysvaatimus koskee ainoastaan elintarvikkeiksi tarkoitettuja seuraavia tuotteita: elävät kalat, tuoreet kalat, jäähdytetyt kalat, jäädytetyt kalat, jäähdytetyt tai jäädytetyt kalafileet tai muu kalanliha, jäähdytetty tai jäädytetty kalamurske tai -jauhe, kuivatut, suolatut, savustetut tai hiillostetut kalat sekä mäti.

Edellä mainittujen merestä peräisin olevien kalastus-/vesiviljelytuote-erien on oltava jäljitettävissä ketjun jokaisen toimijan osalta suoraan kalaerän pyyntiin/nostoon kaikista tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa aina vähittäismyyntiin saakka.

Tuotteiden punnituksesta vastaa viime kädessä rekisteröity ensiostaja.  Eriin jaottelu tulee tehdä viimeistään ensimyynnin yhteydessä. Tässä vaiheessa muodostettuun ensierään tulee liittää erää koskevat tiedot ja eräkohtainen koodi. Näiden erään liitettävien tietojen tulee seurata kalaerää eräkohtaisena jäljitettävyystietona läpi koko toimijaketjun.

Mikäli ensierä jossakin vaiheessa jaetaan osiin, tulee tämän alkuperäisen merkinnän olla jokaisessa erän osassa erikseen. Mikäli ensieriä yhdistellään, tulee ensierien tietojen edelleen seurata uutta muodostettua erää. Näiden tietojen perusteella on osoitettavissa muun muassa se, minkä aluksen saaliista tai tuotantoyksikön tuotannosta on kyse. Jäljitettävyystieto on siis toimijoiden välillä siirrettävää tietoa.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden ensikäden ostajalla on keskeinen vastuu jäljitettävyystietojen merkitsemisestä! Kalastaja tai vesiviljelijä toimittaa aina tuotteen mukana tarvittavat tiedot merkitsemistä varten. Pro Kala ja SAKL on tuottanut pyydettyä kalaa varten lähetyslistan, jonka kaupalliset kalastajat voivat käyttää.

Lomake on saatavissa painettuna Pro Kalalta ja sähköisessä muodossa SAKL:n linkissä: https://sakl.fi/wp-content/uploads/2016/01/Lahetyslista_pyydetty_kala_e-lomake.pdf  .

Painetun lomakkeen tilaus: Pro Kala, puh. 0400 827 277, katriina.partanen@prokala.fi

Lisätietoja asiasta löytyy täältä:

https://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-kiintioseuranta/jaljitettavyys

Lähde: MMM ja SAKL