Yrkesfiskarna skall få personliga fiskekvoter och målet är att på det här sättet förbättra lönsamheten inom yrkesfisket. Jord-och skogsbruksministeriet börjar planeringen av lagstiftningsarbetet för att ta i bruk EU:s gemensamma fiskeripolitik i Finland.

I dagens läge sker fisket inom ramen för nationella kvoter och fisket regleras av staten. Det här gäller bland annat strömming, lax och torsk. I framtiden är det meningen att besluten och ansvaret allt mer skall flyttas över till fiskeföretagen och de enskilda fiskarna. Fiskeföretagen får del av den nationella kvoten enligt vissa regler och sedan är upp till företagen och fiskarna att optimera fisket. De enskilda fiskeföretagens del av den nationella kvoten är tänkt att gälla i flera år och det möjliggör en långsiktig planering av verksamheten.

Systemet tas i bruk 2017

Det nya systemet är mera komplicerat än det nuvarande och det kan tidigast tas i bruk i början av år 2017. Jord-skogsbruksministeriet har genom en öppen förfrågan i april-maj samlat synpunkter in på det nya systemet och två tredjedelar av de som svarade ansåg att det är bra om strömmings-och vassbuksfisket ordnas genom företagsvisa kvoter, ungefär tre fjärdelar ansåg detsamma om laxfisket.

Mycket planering återstår ännu

Det nya systemet måste anpassas till olika fiskeformer, fördelningsgrunderna mellan olika fiskeföretag redas ut, övervakning och eventuella kostnader för fiskekvoterna skall klarläggas innan systemet kan tas i bruk.

– I princip är det positivt om fiskaren får planera sitt fiske själv , säger fiskaren Roland Semskar i Larsmo.

Roland Semskar räknar ändå med mothugg från de norra delarna av landet ifall till exempel starten för laxfisket längs den österbottniska kusten släpps fri, vilket de österbottniska fiskarna önskar.

Källa: Yle 14.7.2015