Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muun muassa omaa erilliskeräysverkostoa muovia sisältäville kalastusvälineille sekä tuottajille velvollisuutta korvata kunnille tiettyjen muovituotteiden jätehuolto- ja siivouskustannuksia.   

Hallituksen esityksellä muutettaisiin jätelakia, erityisesti tuottajavastuuta koskevaa sääntelyä, ja merenkulun ympäristönsuojelulakia. Lausuntoja voi antaa 17.2.2022 saakka.

Jo aiemmin on kielletty tiettyjä muovituotteita ja säädetty tiettyjä muovituotteita koskevista merkintävaatimuksista. Direktiivin tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä, etenkin merenrannoilla, sekä edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Erilliskeräysverkosto muovia sisältäville kalastusvälineille

Esitysluonnoksen mukaan muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien tulisi järjestää markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastata sen kustannuksista. Vastaava velvollisuus on jo nykyisin pakkausten, paperituotteiden, moottoriajoneuvojen, renkaiden, paristojen ja akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajilla.

Kalastusvälineiden tuottajien olisi järjestettävä valtakunnallisesti kattava erilliskeräysverkosto tuotteista aiheutuvalle jätteelle. Erilliskeräysverkostoa koskevat vaatimukset olisivat erilaiset ammatti- ja virkistyskalastusvälineille. Ammattikalastusvälineille vaadittaisiin kiinteitä keräyspisteitä. Virkistyskalastusvälineille ei tarvittaisi kiinteitä keräyspisteitä. Tuottajat voisivat suunnitella ja järjestää keräyksen vapaamuotoisemmin siten, että joissain tilanteissa esimerkiksi kampanjaluonteinen keräys olisi mahdollinen.

Verkosto palvelisi meri- ja sisävesikalastuksen tarpeita. Tuottajien lisäksi kalastusvälinejätteen erilliskeräyksen järjestämisvastuu koskisi myös vuotuiselta saalismäärältä vähintään 5000 kilon kalastussatamien ylläpitäjiä.

Lausuntopalvelu: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lähde: Ympäristöministeriö