Se­son­gin kas­vik­sia ja luon­non­ka­laa, kes­tä­väs­ti tuo­tet­tua ja koh­tuul­li­ses­ti. Ym­pä­ris­töä sääs­tä­vä ruo­ka­va­lio koos­tuu var­sin yk­sin­ker­tai­sis­ta ai­nek­sis­ta ja on sa­mal­la myös ter­veel­li­nen.

Ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ovat en­si ker­taa myös val­tion uu­sien ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten taus­tal­la.

Suo­si­tuk­set jul­kais­tiin tors­tai­na. Nii­den mu­kaan vi­han­nes­ten, juu­res­ten, pe­ru­nan, mar­jo­jen ja he­del­mien se­kä vil­ja­val­mis­tei­den li­sää­mi­nen vä­hen­tää il­mas­to­kuor­mi­tus­ta ja ra­vin­tei­den huuh­tou­tu­mi­ses­ta ai­heu­tu­vaa ve­sien re­he­vöi­ty­mis­tä.

”Ta­voi­te on ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio, jo­ka on sa­mal­la myös ym­pä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­vä. Nä­mä ei­vät ole ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään”, sa­noo ra­vit­se­mus­tie­teen pro­fes­so­ri Mikael Fogelholm Hel­sin­gin ylio­pis­tos­ta.

Ruoan tuo­tan­non ja ku­lu­tuk­sen ket­ju pel­lol­ta pöy­tään ai­heut­taa noin kol­man­nek­sen Suo­men ko­ko tuo­tan­non ja ku­lu­tuk­sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta.

Li­han mää­rä on rat­kai­se­vin. Ra­vit­se­mus­suo­si­tuk­sis­sa ke­ho­te­taan vält­tä­mään li­han­syön­tiä myös ter­veys­syis­tä.

”Li­han­tuo­tan­to ja sen ku­lut­ta­mi­nen ovat suu­rin ym­pä­ris­tö­vai­kut­ta­ja eten­kin il­mas­to­pääs­töis­sä mut­ta myös ve­sis­tö­kuor­mi­tuk­ses­sa”, Fo­gel­holm sa­noo.

Eni­ten ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia on nau­dan­li­han tuo­tan­nol­la. Fo­gel­hol­min mu­kaan ruo­ka­va­lion il­mas­to­vai­ku­tus pie­ne­ni­si yli vii­den­nek­sel­lä jo täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä, jos ate­riat koos­tet­tai­siin kas­vi­tuot­tei­den osuut­ta pai­not­taen.

Ka­la, eten­kin ko­ti­mai­nen luon­non­ka­la, kuu­luu ym­pä­ris­töä sääs­tä­vään ruoan­tuo­tan­toon.

Esi­mer­kik­si si­la­kan, hauen, mui­kun, ku­han ja siian ka­las­ta­mi­nen pois­taa ra­vin­tei­ta ve­des­tä ja vä­hen­tää re­he­vöi­ty­mis­tä.

En­si­si­jai­ses­ti suo­si­tel­laan sa­to­kau­den kas­vik­sia. Tal­vel­la nii­tä ovat pe­ru­na, lant­tu ja pork­ka­na, kaa­li, lins­sit ja her­neet. Kui­va­tut tai säi­lö­tyt sie­net so­pi­vat niin ikään tal­vi­seen ruo­ka­va­lioon.

Rii­si kan­nat­taa kor­va­ta esi­mer­kik­si ko­ti­mai­sel­la täys­jy­vä­oh­ral­la tai pe­ru­nal­la.

Lähde: HS 25.1.2014