Ympäristöministeriön asetusluonnokset, jotka koskevat valtion maille perustettavia luonnonsuojelualueita Uudenmaan alueella, ovat tammi-helmikuun aikana olleet lausunnolla. Toteutuessaan ne jälleen kerran kaventaisivat ammattikalastuksen toimintamahdollisuuksia. SAKL jätti 22.2. oman lausuntonsa ympäristöministeriön ehdotuksista.

 
Uudellemaalle on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 32 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 21 747 hehtaaria. Omalla erillisellä valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus perustaa Porkkalaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 12 777 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 67 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala olisi noin 2 299 hehtaaria. Kaikista perustettavista luonnonsuojelualueista vesialueita olisi noin 29 364 hehtaaria.

SAKL katsoo, että kyseisillä alueilla tapahtuva kalastus ja metsästys ei uhkaa alueiden säilymistä luonnontilassa. Luonnonsuojelualueiden mahdollinen perustaminen ei saa mitenkään rajoittaa kaupallisen kalastuksen harjoittamista. Kaupallinen kalastus on Suomessa jo ajettu niin ahtaalle, ettei uusia rajoituksia ja kieltoalueita voida hyväksyä pitkin rannikkoa. Kyse on kotimaisen kalan saatavuudesta. 

Liitto korostaa, että Metsähallitus on keskeisessä asemassa myöntäessään kalastuslupia. Ympäristöministeriön tulee aktiivisesti ohjata toimintaa niin, että luvanmyynti ja mahdollisten poikkeuslupien hakeminen hoituu sujuvasti ja ilman tarpeetonta byrokratiaa. Liikkumisen rajoittaminen on uhka alueen kaupalliselle kalastukselle. Kaupallisten kalastajien täytyy voida nousta maihin, kun he asettavat ja huoltavat pyydyksiään. Heille tulee turvata oikeus nousta maihin tarpeen niin vaatiessa.

SAKL toteaa, että hylkeet ovat tällä hetkellä suurin uhka rannikkokalastuksen jatkumiselle. Hylkeiden vaikutukset kalakantoihin ovat myös huomattavia. Ympäristöministeriön esitys sellaisenaan metsästyksen aikarajoineen (10.9.-31.12.) merkitsee hyvin pitkälle harmaahylkeiden pyynnin loppumista. Kalastajajärjestöjen ja ympäristöministeriön välisessä tapaamisessa 4.5.2018 todettiin, että mahdollisia metsästyspäiviä on säistä johtuen vuodessa hyvin rajallinen määrä, joten kevään ja alkukesän metsästyksen pois jättäminen estää parhaat pyyntimahdollisuudet. Ministeriö on varmaan ollut hyvin tietoinen luonnon asettamista rajoituksista käytännön metsästykselle ja nykyisten hyljesaaliiden ajoittumiselle. SAKL paheksuu ministeriön toimintaa tältä osin.

SAKL vaatii, että hallin metsästys tulee olla sallittu siten kuin metsästyslaissa säädetään samoin kuin pyynnin edellyttämä maihinnousu. Sen lisäksi SAKL on jo aikaisemmin esittänyt, että nykyiset hylkeiden suojelualueet tulee lakkauttaa tai vaihtoehtoisesti suojelu olisi voimassa ainoastaan karvanvaihdon ajaksi. Halli ei ole uhanalainen laji tai erityisen suojelun tarpeessa.   

Liitto viittaa Porkkalaniemen suojelualueen osalta maa- ja metsätalousministeriön esittämään lausuntoon ja katsoo, että Selkämeren kansallispuisto on otettava malliksi ja ammattikalastus otettava huomioon perustamistarkoituksena. SAKL vaatii, että hallin metsästys tulee olla sallittu siten kuin metsästyslaissa säädetään samoin kuin pyynnin edellyttämä maihinnousu.

Lähde: SAKL lausunto 22.2.2019