Ympäristöministeriö on 26.11 asettanut sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen uudistamista koskevan työryhmän.

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus uudistetuksi sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeeksi. Ohjeen päivittämisessä ja sisällön tarkistamisessa kiinnitetään erityisesti huomiota ruoppausmassan läjityskelpoisuuden arvioinnin kehittämiseen sekä lupahakemuksia varten tehtävien selvitysten sisällön esittelyyn.

Tutkijat, vesienomistajat ja ammattikalastajat ovat kiinnittäneet huomiota asiaan kesäkuussa, katso enemmän   https://www.sakl.fi/images/ym_sedimenttikirje_2012.pdf

Lähde: YM 26.11.2012