Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksista jätelain nojalla annettaviksi asetuksiksi 19.8.2022 mennessä. Yhtenä on kalastusvälineitä koskeva asetusehdotus.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904, jäljempänä SUP-direktiivi, olisi tullut saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 3.7.2021. Pääosaa direktiivin vaatimuksista on alettava soveltaa vasta myöhemmin, vuosien 2022–2024 välisenä aikana. Ehdotetuilla uusilla asetuksilla ja asetusten muutoksilla täsmennettäisiin ehdotettua jätelain (646/2011) muutosta, joka on tarpeen SUP-direktiivin täytäntöön panemiseksi. SUP-direktiiviin täytäntöönpanoon liittyvä hallituksen esitys jätelain muuttamisesta on tarkoitus antaa syyskuussa 2022 ja ehdotettavat asetukset annettaisiin muutetun jätelain nojalla heti sen voimaantultua.

VNA_kalastusvälineet PDF

Perustelumuistio-VNA_kalastusvälineet PDF

Lähde: Ympäristöministeriö 8.7.2022