Neuvoston asialistalla oli yhteisen kalastuspolitiikan uudistaminen puheenjohtajamaan alueellistamista ja siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien kysymysten perusteella.

Suomi toi keskustelussa esiin, että alueellistaminen on tärkeä elementti yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisessa. Alueellistamissäännösten pitää mahdollistaa se, että jäsenvaltiot yksin tai yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa voisivat ohjata kalastusta merialueiden alueellisten olosuhteiden perusteella. Yhteistyön tärkeitä elementtejä ovat mm. kalakantoja koskevat monivuotiset hoitosuunnitelmat ja niihin liittyvät kalastuksen tekniset säännöt kuten alamitat ja verkkojen silmäkoot. Alueellisen yhteistyön tuloksia voidaan vahvistaa EU:n asetuksilla tai kansallisilla määräyksillä.

Itämerellä on pitkät perinteet alueellisessa kalatalousyhteistyössä. Aiempaa yhteistyötä jatketaan tällä hetkellä Suomen johdolla Itämeren BALTFISH-kalastusfoorumissa. Se toimii alueellistamisen pilottihankkeena EU:n laajuisesti ja sen tähänastinen työ sai neuvoston istunnossa kiitosta niin jäsenvaltioilta kuin komissioltakin. BALTFISH-yhteistyö mahdollistaa Suomen olosuhteisiin soveltuvien ratkaisujen hakemisen entistä paremmin.

Suomi ei kannattanut sitä, että jäsenvaltiot velvoitettaisiin ottamaan käyttöön siirrettäviä kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä. Järjestelmien tarkoituksena on jäsenvaltioiden kalastuskiintiöiden jakaminen kalastusyrityksille. Yrityskohtaisia kiintiöitä voisi myydä tai vuokrata edelleen ja ne olisivat komission ehdotuksen mukaisesti voimassa 15 vuoden määräajaksi. Suomi katsoo, että tällaisten järjestelmien käyttöönoton pitäisi perustua kansalliseen harkintaan ja päätöksentekoon.

Lounaskeskustelussa Suomi nosti esiin kestävän vesiviljelyn ja pienimuotoisen rannikkokalastuksen sosio-ekonomisen tärkeyden ja rahoitustarpeet. Tulevassa meri- ja kalatalousrahastoasetuksessa tulee varata riittävät rahoitusmahdollisuudet näiden elinkeinojen kehittämiseksi.

Neuvosto jatkaa yhteisen kalastuspolitiikan uudistamista koskevaa käsittelyään touko- ja kesäkuun kokouksissaan.

Lähde: MMM 27.4.2012