Utbredningen av säl ökar fortfarande i stor skala längs våra kuster. Det finns sedan en tid tillbaka mer säl än vad det borde finnas och det orsakar stora problem, inte tal om annat. Säl finns nu på platser där de tidigare inte har funnits, man kan se säl långt in i skärgårdarna. Frågan om hur många sälar som det finns är inte enkel att svara på, annat än med att konstatera att det finns för många. Det finns således ingen fungerande förvaltning av sälbeståndet.

Sälen äter inte endast torsk, utan allt som står till buds. Sälen konsumerar nu också t.ex. gädda, sik, piggvar och abborre. För några år sedan sa sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd att ”sälarna på västkusten åt mer fisk än hela yrkesfisket utmed kusten tog upp åren 2005 – 2009”. Sälproblemet finns utmed hela Sveriges kuster. Sälarna förstör fiskeredskap, utöver att i alltför stor utsträckning äta upp potentiella fiskfångster. Den ersättning som utgår räcker på långa vägar inte till för att täcka de ekonomiska värden som sälskadorna orsakar fisket.

Inga naturliga fiender
Varför kan sälen öka lavinartat? Jo, för att den inte har några naturliga fiender. Varför har sälen tillåtits att öka lavinartat? Jo, för sälen är en politiskt känslig fråga. Finns det inget tak för hur många sälar som kan finnas? Nej, det gör det inte i nuläget, eftersom det inte finns någon förvaltning. Det är detta som är problemet, sälbeståndet förvaltas inte, utan tillåts växa fritt.
Nästan alla säger sig vilja värna det småskaliga kustnära yrkesfisket, men ingen väljer att ta tag i sälproblematiken på ett kraftfullt sätt. Detta är en tragisk brist, som får förödande effekter, mer och mer för varje dag som går, utan att något görs åt problemet. Alla yrkesfiskare som fiskar med passiva redskap är förlorare, sälen är vinnare.

Finska situationen
Situationen i Finland är troligen lika allvarlig som i Sverige. Statistik från finska Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har visat på att var tredje finsk yrkesfiskare förlorar fiskfångster p.g.a. sälangrepp. Av rapporten i fråga, som dock har några år på nacken, kan utläsas att i storleksordningen 150 ton fisk av sälar äts upp från fiskeredskap (mest sik, lax och strömming).
Svenska norrlandsfiskare har ställt sig undrande till detta. Deras erfarenhet är att alla yrkesfiskare drabbas av sälskador och att sälen finns överallt. Sälskadorna är så stora och omfattande att det har blivit omöjligt eller mycket svårt att bedriva något yrkesmässigt fiske med traditionella fiskeredskap.

Fiskerinäringen har med en dåres envishet pekat på detta problem och efterlyst åtgärder för att komma till rätta med problemet. Myndigheter och verk har dock passat i frågan och behovet av lösningar lyser klart och tydligt. Detta trots att många länsstyrelser har pekat på samma problem, nu senast länsstyrelsen i Kalmar län.

För kustbefolkningen är det viktigt med ett yrkesmässigt fiske för att kunna behålla kustsamhällen och strukturer etc. Fisket är en viktig del för våra kustbygder, men sälen håller på att – tillsammans med avsaknaden av en fungerande och långsiktigt hållbar förvaltning – omöjliggöra för det fisket. Detta är inte acceptabelt och åtgärder behövs, åtgärder behövs nu. Lösningen måste vara en ordning där det inte bara är sälens intressen som styr, för så illa är det idag.

Källa: Yrkefiskaren ledare 1/2015