Vuosi 2020 oli kalataloudessakin poikkeuksellinen, koska koronapandemia aiheutti kalakaupassa markkinahäiriöitä ja ravintolat olivat osan vuotta suljettuina. Kalatalouden toimialojen tuotot laskivat vuonna 2020 ja olivat alhaisimmillaan lähes kymmeneen vuoteen. Kalatalousyritysten tuotot olivat yhteensä 845 miljoonaa euroa ja ala työllisti 2 517 henkilötyövuotta. Kalan tukkukauppa oli kalatalouden kannattavin toimiala 7,4 miljoonan euron nettotuloksella.

Vuonna 2020 kalatalousalalla toimi 1 860 yritystä. Tiedot koskevat yrityksiä, jotka toimivat kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, tukkukaupan ja vähittäiskaupan toimialoilla. Sisävesikalastuksesta ovat tilastossa mukana ainoastaan 1-luokan kaupalliset kalastajat. Noin 70 prosenttia kalatalouden yrityksistä oli kalastusyrityksiä ja näistä valtaosa oli liikevaihdoltaan pieniä rannikkokalastusyrityksiä.

Kalatalouden tuotoista valtaosa syntyi kalanjalostuksessa sekä kalan tukkukaupassa. Kalatalouden kokonaistuotot olivat 845 miljoonaa euroa. Tuotot kalatalouden toimialoilla olivat pääosin alhaisempia kuin vuonna 2019 ja etenkin tukku- ja vähittäiskaupan tuotot laskivat rajusti, noin neljänneksen. Myös kalastuksen tuotot laskivat vuodesta 2019 ollen yhteensä noin 48 miljoonaa. Sisävesikalastuksen osuus tuotoista oli noin 13 miljoonaa euroa. Vesiviljelyn tuotot pysyivät lähes ennallaan, mutta jalostusarvo pieneni selvästi.

Merialueen kalastuksen nettotulos oli 5,3 miljoonaa euroa, mutta parhaimman nettotuloksen kirjasivat kalatukkukaupan yritykset (7,4 miljoonaa euroa). Sisävesikalastusyritysten nettotulos oli 1,4 miljoonaa euroa. Kalanjalostuksen nettotulos jäi selvästi aiempien vuosien tasosta ollen vajaa kaksi miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan nettotulos jäi 0,3 miljoonaan euroon ja vesiviljely-yritykset tekivät tappiota 10,6 miljoonaa euroa.

Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 135 miljoonaa euroa ja työllistävyys 2 517 henkilötyövuotta. Tuottojen perusteella suurin toimiala oli kalanjalostus. Myös henkilöstöä oli eniten jalostusyritysten palveluksessa. Kalanjalostuksessa sekä merialueen kalastuksessa jalostusarvo pysyi edellisen vuoden tasolla. Vesiviljelyn, tukku- ja vähittäiskaupan jalostusarvo laski selvästi verrattuna vuoteen 2019.

Kuva 1. Merikalastuksen kannattavuus (kuvankaappaus, lähde stat.luke.fi)

Kuva 2. Sisävesikalastuksen kannattavuus (kuvankaappaus, lähde stat.luke.fi)

Tiedot Taloustohtorissa ja stat.luke.fi-verkkopalvelussa

Kalatalousyritysten taloudellisia tunnuslukuja julkaistaan Luken tilastotietokannassa sekä Taloustohtorissa. Palveluissa ovat nähtävissä taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2008−2020 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yritysten taloudellisia tunnuslukuja voi tarkastella jalostuksen ja kalakaupan osalta yrityksen suuruusluokan, vesiviljelyssä tuotantosuunnan ja kalastuksessa kalastusmuodon mukaan. Rannikkokalastuksen tietoja on mahdollista rajata myös liikevaihtoluokan mukaan.

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori
https://www.luke.fi/fi/tilastot/kalatalouden-kannattavuus

Lähde: Luke 15.6.2022