Naturresursinstitutet, som inleder sin verksamhet i början av 2015, samlar alla forskningsinstituten inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, det vill säga Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) och Skogsforskningsinstitutet (Metla), samt statistiktjänsterna vid Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike. Dessa organisationers statistikområden, det vill säga Tikes jordbruksstatistik, Metlas skogsstatistik och VFFI:s fiskeri- och jaktstatistik, sammanslås till livsmedels- och naturresursstatistik som produceras av Naturresursinstitutet.

För användare av livsmedels- och naturresursstatistiken syns förändringen först i form av ny kontaktinformation och en ny grafisk profil. En gemensam webbtjänst för livsmedels- och naturresursstatistiken är också under uppbyggnad. All bekant statistik, som ni tidigare har använt i Metlas, VFFI:s, Tikes eller MTT:s webbtjänster, finns också i fortsättningen på vår webbplats.

Naturresurscentralens Statistiktjänster är en statistikmyndighet på samma sätt som Statistikcentralen. Bestämmelser som styr verksamheten finns i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik (562/2014) och statistiklagen (280/2004). I lagarna finns bestämmelser om bland annat uppgiftslämnarnas skyldighet att lämna uppgifter, bearbetningen av uppgifter samt kvaliteten och tillgången på statistik.

Genom att samla livsmedels- och naturresursstatistiken vid Naturresursinstitutet kan vi i framtiden allt mer effektivt utnyttja de statistiska datalagren och förbättra användbarheten och användningen av statistiken. Vi hoppas att vårt samarbete fortsätter att vara smidigt och öppet även vid Naturresursinstitutet.

Vi svarar gärna på frågor med anknytning till den nya organisationen och statistikverksamheten.

Forskningschef Anssi Ahvonen, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
anssi.ahvonen@rktl.fi, +358 40 522 2219

Källa: VFFI 20.11.2014