Växande populationer av säl och skarv är ett allvarligt hot mot den småskaliga kustnära fiskenäringen i Östersjöregionen, det slås fast i rapporten “The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers”, som nyligen släppts.

Rapporten, som har publicerats av det finska naturresursinstitutet LUKE, baseras på intervjuer med 219 fiskare från sex länder runt Östersjön. Det är första gången en så pass omfattande undersökning av påverkan av säl och skarv på fisket görs i östersjöregionen. Studien har genomförts av institutets forskare och “Baltic Sea Seal and Cormorant Transnational Cooperation Project”, ett samarbetsprojekt mellan Leader-organisationer och lokala fiskeaktionsgrupper i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tyskland och Danmark.

Studien visar att säl och skarv förorsakar både direkt och indirekt skada i form av förändrade fiskbestånd och beteenden hos fisken, samt minskade fångster och skador på fisk och fiskeutrustning. I rapporten diskuteras den komplexa problembilden och behovet av ett brett samarbete med både fiskare och andra intressegrupper för att kunna mildra de negativa effekterna av ökade populationer av säl och skarv. Enligt rapporten upplever de kustnära yrkesfiskarna i Östersjöregionen att de med jämna mellanrum tvingas utforma nya strategier och göra nya investeringar för att kompensera påverkan av säl och skarv, vilket blir allt svårare från år till år.

Under våren 2020 kommer en svensk populärversion av rapporten att släppas. Den engelska rapporten finns redan nu att ta del av på LUKE:s hemsida.

Direktlänk till rapporten:  http://jukuri.luke.fi/handle/10024/544854 (raportissa suomenkielinen yhteenveto)

Källa: Baltic Sea Seal and Cormorant Transnational Cooperation Project, pressmeddelande 12.11.2019