Komissio on 28.10. hyväksynyt muutoksia kriisiajan tilapäisiin valtiontukisääntöihin eli ns. tilapäisiin kriisipuitteisiin. Tarkoituksena on, että EU-maat voisivat edelleen hyödyntää EU:n valtiontukisääntöjen mahdollistamaa joustoa ja tukea taloutta Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa. Puitteet hyväksyttiin alun perin 23. maaliskuuta 2022.

  • Kaikkia tilapäisten kriisipuitteiden tarjoamia tukimahdollisuuksia jatketaan 31. joulukuuta 2023 saakka.
  • Sallitun valtiontuen enimmäismääriä nostetaan maatalousalalla toimivien yritysten osalta 250 000 euroon, kalastus- ja vesiviljelyalalla toimivien yritysten osalta 300 000 euroon ja kaikilla muilla aloilla toimivien yritysten osalta enimmillään 2 miljoonaan euroon.
  • Energiayhtiöiden maksuvalmiutta energiakaupankäynnissä voidaan nyt tukea entistä joustavammin. Poikkeustapauksissa ja tiukoin varotoimin jäsenmaat voivat antaa julkisia takauksia, joiden kattavuus on yli 90 prosenttia, jos takaukset annetaan energiapörssien edellyttämiin vakuuksiin. Tämä on linjassa komission 18. lokakuuta 2022 hyväksymän delegoidun säädöksen kanssa. Säädöksessä sallitaan vakuudettomien pankkitakausten ja julkisten takausten käyttö tietyin edellytyksin hyväksyttävänä keinona täyttää energiayhtiöiltä vaadittavien vakuuksien korotuspyynnöt.
  • Energiakustannusten noususta kärsiviä yrityksiä voidaan – tietyin varotoimin – tukea joustavammin ja tukimahdollisuuksia laajennetaan. Jäsenmaille annetaan mahdollisuus laskea tuen määrä joko aiemman tai nykyisen energiankulutuksen perusteella. Tässä on kuitenkin vältettävä puuttumasta markkinakannustimiin energiankulutuksen vähentämiseksi ja varmistettava talouden toiminnan jatkuvuus. Lisäksi jäsenmaat voivat entistä joustavammin tukea esimerkiksi tilanteesta erityisen paljon kärsiviä energiaintensiivisiä aloja edellyttäen, että liialliset korvaukset vältetään. Suurempia tukimääriä saavien yritysten on tilapäisten kriisipuitteiden mukaisesti sitouduttava pienentämään energiankulutuksensa hiilijalanjälkeä ja parantamaan energiatehokkuuttaan.
  • Lisäksi mahdollistetaan uusia tukitoimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään sähkön kysyntää asetuksen (EU) 2022/1854 mukaisesti.
  • Myös yritysten pääomapohjan vahvistamista koskevien tukitoimenpiteiden arviointiperusteita selkeytetään. Tällaisen vakavaraisuustuen olisi oltava i) välttämätöntä, asianmukaista ja oikeasuhteista, ii) valtiolle on koiduttava tuesta riittävä korvaus ja iii) tukeen on liitettävä kilpailun turvaamiseksi ehtoja, kuten osinko- ja bonusmaksujen ja yritysostojen kielto.

Tilapäiset puitteet eivät rajoita mahdollisuutta sallia muita välttämättömiä ja oikeasuhteisia tukitoimenpiteitä suoraan perussopimuksen ja erityisesti SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla.

Lisäksi komissio on tänään päättänyt jatkaa mahdollisuutta myöntää investointitukia kestävän elpymisen edistämiseksi covid-19-pandemiaan liittyvien tilapäisten valtiontukipuitteiden nojalla 31. joulukuuta 2023 saakka.

Komission tiedote kokonaisuudessaan PDF.

Lähde: Komissio 28.10.2022