Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen Suomen meripolitiikan toimenpideohjelmasta 3.3.2022.  Ohjelma sisältää 44 konkreettista toimenpidettä kaikilta meriin liittyviltä sektoreilta. Toimenpideohjelman kärkinä ovat merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto.

Meripolitiikan toimenpideohjelma perustuu vuonna 2019 tehtyyn valtioneuvoston periaatepäätökseen meripolitiikan linjauksista. Toimenpideohjelman laatimisen taustalla on selkeä tarve yhtenäisen kansallisen meripolitiikan kehittämiselle. Meripolitiikan linjauksilla ja toimenpideohjelmalla edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteiden toteuttamista ja EU:n meripolitiikan toimeenpanoa Suomessa. 

Merten suojelu

Meriympäristöön kohdistuu sekä Itämerellä että globaalisti yhä enemmän paineita: ilmastonmuutoksesta johtuva lämpeneminen ja happamoituminen, roskaantuminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, öljy- ja kemikaalionnettomuudet, rehevöityminen sekä ylikalastus.

Toimenpideohjelma keskittyy valtamerten ympäristönsuojeluun liittyvän kansainvälisen oikeudellisen kehikon vahvistamiseen ja valtameriin liittyvien sopimusten toimeenpanoon. Tässä työssä tärkeää on aktiivinen ja määrätietoinen vaikuttaminen. Ohjelma painottaa merentutkimusinfrastruktuurin ja tutkimuksen valmiuksien kehittämistä maailmanlaajuisesti. Suomalaisella ratkaisuosaamisella ja palveluiden viennillä on merten suojelussa merkittävä mahdollisuus ja rooli.

Meriklusteri 

Meriteollisuuden osalta toimenpideohjelma painottaa kestävän meriteollisuuden kehittämistä ja vaikuttamista tasavertaisen kilpailun edellytysten toteutumiseen EU:ssa sekä muilla kansainvälisesti merkittävillä foorumeilla. Tavoitteena on myös edistää kiertotaloutta parantamalla meriteollisuuden materiaalikiertoa sekä kehitetään toimia osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että valtiolliset alushankinnat tukevat kotimaisten yritysten kasvua sekä turvata maanpuolustuksen kannalta kriittisten teknologioiden saatavuus.

Merilogistiikan osalta toimenpideohjelma painottaa vähäpäästöisen meriliikenteen edistämistä, Itämeren ympäristökuormituksen vähentämistä ja huipputehokkaan logistiikan edellytysten edistämistä. Tärkeää on vakaiden ja ennakoitavien toimintaedellytysten luominen ja merenkulun turvallisuus.

Merellinen tuotanto 

Merellisen tuotannon osalta toimenpideohjelmassa kehitetään kestävää vesiviljelytuotantoa ja edistetään yksityisen ja julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämiskumppanuuksia. Ohjelmalla käynnistetään merellisen bioteknologian mahdollisuuksien tunnistamiseen, osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä Foresight-tutkimus. Ohjelma myös edistää merellisen energiatuotannon rakentamisen edellytyksiä. Valtameret ja meret tarjoavat mahdollisuuksia kestävälle ja vähähiiliselle ruoan- ja energiantuotannolle. On tärkeää, että tuotannon kestävyyttä ja vastuullisuutta edistetään merialuesuunnittelulla ja laajapohjaisella yhteistyöllä. Suomalaisella osaamisella voidaan kehittää vesiviljelyä myös maailmanlaajuisesti.

Linkki meripolitiikan toimenpideohjelmaan

Lähde: Valtioneuvoston kanslia 10.3.2022