Maa- ja metsätalousministeriön asettama hankeryhmä laati ehdotuksen siitä, miten valtion vesiviljely pitäisi tulevaisuudessa järjestää. Ehdotuksessa otetaan kantaa myös vesiviljelytutkimukseen ja siihen, miten tutkimuslaitoksiin kohdistuviin säästötarpeisiin voitaisiin vastata.

Tähän asti valtion vesiviljelytoiminnasta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta on vastannut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), josta tulee ensi vuoden alussa osa uutta Luonnonvarakeskusta. Luonnonvarakeskuksessa yhdistyy RKTL, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla) sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotuotanto.

Hankeryhmä ehdottaa, että vesiviljelytoiminta siirtyy RKTL:sta 1.1.2015 perustettavaan Luonnonvarakeskukseen. Toiminnan tulevaisuuden painopisteiksi ehdotetaan ruokakalatuotantoon ja kalavarojen hoitoon liittyvää tutkimusta, uhanalaisten lajien säilyttämistä sekä kalojen valintajalostusta.

RKTL:n nykyisistä alueellisista toimipisteistä yhdeksän liittyy vesiviljelytuotantoon tai -tutkimukseen. Ehdotuksessa esitetään, että toiminta jatkuisi Taivalkosken, Saimaan, Paltamon, Laukaan ja Keminmaan toimipaikoissa. Tervon ja Inarin toimipaikkojen osalta pyritään löytämään toimintamalli, jossa uudet toimijat ottaisivat laitosten viljelytoiminnat hoidettavakseen yhteistyössä tutkimuslaitoksen kanssa. Kuusamon ja Rymättylän toimipisteistä ehdotetaan luovuttavaksi. Uudelleen järjestelyt toteutetaan vuosina 2015–2017.

Hankeryhmän ratkaisuehdotus on lähetty lausunnolle. Lausuntojen määräaika on 16.1.2014. Lausuntopyyntö ja siihen liittyvä materiaali ovat saatavana osoitteessa http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla2.html.

Lähde: MMM 11.12.2014