Saaristoasian neuvottelukunta järjesti eilen Säätytalolla seminaarin, jonka tarkoituksena oli valmistella valtakunnallista saaristopoliittista ohjelmaa. Ohjelma on osa saaristopolitiikkaa ja aluekehityspolitiikkaa.

Myös kalastuksen ja vesiviljelyn osalta on ohjelmaluonnoksessa osuus. Toimenpiteeksi esitetään seuraavaa.

Vaikutetaan Euroopan Unionin yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja kansalliseen kalatalouspolitiikkaan siten, että suomalaisen meri- ja järvikalastuksen sekä kalanviljelyn edellytykset turvataan:

a) kehittämällä EU:n kalastuspolitiikkaa, jonka sisältö painottuu suurimittaiseen valtamerikalastukseen, enemmän maantieteelliset erot huomioivaan suuntaan läheisyysperiaatteen mukaan,

b) kehittämällä kalastustuotteita merkkituotteiksi, nostamalla niiden jalostusastetta, parantamalla markkinointia, kouluttamalla kalastajia pienimuotoiseen jalostukseen ja suoramyyntiin, kehittämällä kalamarkkinatapahtumia suoramyynnin ja saaristokulttuurin edistäjinä, tukemalla kalatalousohjelmalla mestari-oppipoika -ammattiin harjaantumisjärjestelmän aikaan saamista, parantamalla kalavesien ja kalastusoikeuksien saatavuutta ammattikalastajille, huomioimalla kalatalouden tarpeet rakentamishankkeissa vesialueilla, luonnonmukaisten kalakantojen kestävällä hyödyntämisellä ja turvaamisella, minimoimalla hylkeiden ja merimetsojen kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamat haitat pyyntivälineiden kehityksellä sekä riittävällä metsästyksellä.

c) tukemalla kalasatamien ja saaliin purkupaikkojen kehitystä ja kunnossapitoa sekä kehittämällä kalastusmatkailusta kalastajien kokonaistoimeentuloa tukeva osa,

d) kehittämällä kalankasvatuksessa päästöjä vähentäviä kalankasvatusaltaita, rehuja, ruokintatekniikoita ja sijoituspaikkavalintoja sekä uusien lajien kasvatusta, pidentämällä kasvatuslupien voimassaoloaikoja, edistämällä alan yritysrakenteen kehitystä ja torjumalla EU:n yhteisellä politiikalla epäterveen ulkomaisen kilpailun haittoja.

e)Suomi pyrkii siihen, että uudella alkavalla EU-ohjelmakaudella säädetään EU:n meri- ja kalatalousrahastoasetuksessa, että

1)uutta pienimuotoista rannikko- ja sisävesikalastusta harjoittavaa kalastustoimintaa voidaan tukea ehdolla, että kysymys on yrityksen kalastusyrityksen sukupolvenvaihdoksesta tai että tämä on perusteltua muutoin kalastuksen turvaamiseksi alueella ja ettei tämä ole ristiriidassa kalakantojen kestävän hyödyntämisen periaatteen kanssa,

2)EMKR:n tukea voidaan myöntää kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamista koskeviin investointeihin, joissa on kysymys pienimuotoista kalastusta harjoittavan rannikko- ja sisävesikalastajan itsensä harjoittamasta pienimuotoisesta jalostustoiminnasta.

3)hylje- ja merimetsovahinkojen torjuntaan erikoispyydyksillä, karkoittimilla ja muilla keinoilla myönnetään investointitukea.

Lähde: TEM/Seminaari 25.4.2012