Maa- ja metsätalousministeriö on 16.5. päättänyt asettaa Valkoposkihanhen ja merimetson siirtäminen riistalajeiksi -seurantaryhmän.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa 16.6.2023 todetaan, että: ”Tarpeettomat metsästysrajoitukset elinvoimaisten lajien, kuten merimetson ja valkoposkihanhen osalta poistetaan, ja lajit siirretään metsästyslain piiriin.

Huolehditaan samalla vahinkojen oikeudenmukaisesta korvaamisesta elinkeinonharjoittajille.

Hallitus vaikuttaa siihen, että lajit siirretään lintudirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalta. Poikkeusluvalla haltuunotettujen lintujen lihaa on voitava hyödyntää”.

Seurantaryhmän tehtävänä on valkoposkihanhen ja merimetson riistalajiksi siirrosta seuraavien metsästys- ja riistavahinkolakiin tarvittavien lainsäädäntömuutosten, korvaus- ja vahinkojen estomäärärahojen siirron ympäristöministeriöltä maa- ja metsätalousministeriölle, komissiolle notifioinnin, sekä muun toimeenpanon seuranta. Lisäksi seurantaryhmän tehtävänä on seurata myös näiden lajien poikkeusluvitukseen, vahinkojen eston hallinnointiin, lajiseurantaan, vahinkojen korvaamiseen ja raportointiin liittyvien resurssien siirtymistä ELY-keskuksista ja SYKEltä Suomen riistakeskukselle, Luonnonvarakeskukselle ja Ruokavirastolle, sisältäen myös muutokseen tarvittavat tietojärjestelmäresurssit. Seurantaryhmän tehtävänä on myös seurata vaikuttamistoimia, joilla pyritään vaikuttamaan näiden lajien lisäämiseen lintudirektiivin metsästettävien lajien listalle liitteeseen II. Seurantaryhmän tehtävänä on näiden toimenpiteiden toteutuksen seuranta, innovointi, yhdessä kehittely, tuki toteutukseen sekä alueellisten näkökulmien ja ratkaisujen kytkeminen toteutukseen. Seurantaryhmän tehtävänä on lisäksi ajankohtaisten ja/tai ennakoimattomien asioiden käsittely sekä neuvoa antava keskustelu ennen merkittävien linjausten tekoa valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästykseen tai korvauksiin sekä vahinkojen ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä.

Seurantaryhmän puheenjohtajana toimia kansliapäällikkö Pekka Pesonen, Ammattikalastajaliittoa edustaa liiton puheenjohtaja Jarno Aaltonen (varajäsen toimitusjohtaja Kim Jordas).

Lähde: MMM 25.6.2024