Maa- ja metsätalousvaliokunta otti 11.2 kantaa kalataloushallinnon tehtävien uudelleen organisointiin. Valiokunta puoltaa hallituksen lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana, mutta edellyttää uudistuksen arviointia. Valiokunta toteaa mietinnössään muun muassa:

Esitetyt lainsäädännölliset muutokset liittyvät kalataloushallinnon vähenevien resurssien ja säästötoimien johdosta parhaillaan toteutettavaan tehtävien uudelleen organisointiin. Lakia merellä toimivista kalastus- ja vesiviljelyaluksista esitetään muutettavaksi siten, että maa- ja metsätalousministeriöstä siirretään tietyt alusrekisteriä koskevat toimeenpanotehtävät Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Kalastusvakuutuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että aiemmin Pohjanmaan ELY:lle annetut kalastusvakuutusjärjestelmään liittyvät tehtävät siirtyvät Varsinais-Suomen ELY:lle organisaatiomuutoksesta johtuen. Kalastuslain osalta Etelä-Savon ELY-keskukselle annetut saimaannorppakannan suojeluun liittyvät kalastuksensäätelytehtävät siirtyvät Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Valiokunta toteaa, että kalataloustehtävät on jo vuoden 2015 alusta lukien keskitetty entisen yhdentoista ELY-keskuksen sijasta kolmeen eli Varsinais-Suomeen, Pohjois-Savoon ja Lappiin. Nämä ELY-keskukset hoitavat vuoden 2015 alusta lukien kalatalousasioita myös muiden ELY-keskusten toimialueilla. Toiminnan keskittäminen on toteutettu muuttamalla valtioneuvoston asetusta ELY-keskuksista (1392/2014). Kalataloustehtävistä vastaavia henkilöitä ei ole siirretty muutoksen yhteydessä toimipaikoista toiseen, vaan virkamiehet jatkavat uudessa organisaatiorakenteessa nykyisissä toimipaikoissaan, mutta osa heistä siirtyi toisen ELY-keskuksen palvelukseen.

Kalataloustehtävien keskittämisellä pyritään vastaamaan ELY-keskusten toimintamenosäästöistä sekä kalataloushenkilöstön nopeasta eläkkeelle siirtymisestä johtuviin muutoksiin. Tavoitteena on turvata keskeisten alueellisten kalataloustehtävien tehokas hoitaminen myös tulevaisuudessa ja välttää resurssileikkausten kohdistuminen sattumanvaraisesti. Yhdistämällä ELY-keskusten kalatalousresursseja suurempiin kokonaisuuksiin kyetään viranomaistyö järjestämään entistä tehokkaammin. Työntekijöiden erikoistuminen ja keskittyminen tiettyihin tehtäviin on mahdollista nykyistä paremmin, jolloin vaativaksi koettu työtehtävien liian laaja kirjo voidaan välttää. Myös sijaisuudet pystytään järjestämään toimivasti suuremmissa yksiköissä, jolloin asiakaspalvelu paranee tältä osin. Valiokunta korostaa sitä, että keskittäminen tulee toteuttaa asiakaspalvelua ja toimipaikkaverkostoa muuttamatta kalatalouden ydinpalvelut turvaten. Uusi organisaatiorakenne mahdollistaa myös entistä tehokkaamman tehtävien priorisoinnin ja olemassa olevien ja tulevien resurssien käytön tavoitteellisen suunnittelun. Valiokunta pitää kalatalouden paikallistuntemuksen turvaamiseksi välttämättömänä, että henkilöstön työskentelypaikat säilyvät maakunnissa eri ELY-keskuksissa ennallaan myös pitkällä aikavälillä. Kalatalousasioiden hoitaminen vaatii hyvää alueellista tuntemusta ja verkostoitumista alan toimijoiden kanssa.

Uuden kalastusvakuutuslain (998/2012) mukaan Pohjanmaan ELY-keskuksesta tuli toimivaltainen viranomainen kalastusvakuutustukia koskevissa asioissa. Hallituksen esitys ei merkitsisi muutoksia käytännön toimintaan, vaikka toiminta tapahtuisi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alaisuudessa, koska kalastusvakuutusasioita käsiteltäisiin edelleen Vaasassa ja niitä hoitaisi sama virkamies kuin ennenkin. Valiokunta pitää hyvänä ratkaisuna näiden tehtävien hoitamista jatkossakin Vaasassa, koska se soveltuu sijaintinsa ja kalastusta koskevan asiantuntemuksensa sekä virkamiesten hyvien kaksikielisten valmiuksien puolesta hoitamaan kalastusvakuutuslaissa annettuja tehtäviä.

Valiokunta toteaa, että vapaa-ajankalastus on kalatalouden erittäin tärkeä osa-alue sekä taloudellisesti matkailu- ja kalastusopastoiminnan kautta että positiivisilta vaikutuksiltaan ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tästä syystä on välttämätöntä kehittää myös vapaa-ajankalatalouden hallintoa. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että vapaa-ajankalastuksen asema huomioidaan riittävällä painoarvolla kalataloushallinnon alueellisessa järjestämisessä kaikilla suuralueilla.

Valiokunta toteaa, että uudistus on haastava ELY-keskusksiin samanaikaisesti kohdistuvien toiminnan tehostamisvaatimusten ja säästöpaineiden yhteisvaikutuksena. Valiokunta pitääkin välttämättömänä, että kalataloushallinnon organisaatiouudistuksen vaikutuksia seurataan sekä asiakkaan että hallinnon näkökulmasta ja seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys 1.11.2016 mennessä.

MmV:n lausunto http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/mmvm_30_2014_p.shtml

Lähde: Eduskunta