Maa- ja metsätalousvaliokunta on lausunut ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta).
 
Valiokunnan kantana on, että Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan keskeisiä välineitä ovat kalakantoja koskevat alueelliset monivuotiset suunnitelmat, joilla asetetaan käytännön tavoitteet EU:n kalakantojen säilyttämiselle ja kestävälle hyödyntämiselle. Monivuotisilla suunnitelmilla vahvistetaan kalakantojen kestävän enimmäistuoton mukaisen kalastuskuolevuuden tasot, jonka perusteella neuvosto tarkemmin asettaa kunkin tulevan kalastusvuoden suurimmat sallitut saaliit (ns. TACit).
Valiokunta toteaa, että komission ehdotuksen tavoitteena on laatia uusi monivuotinen suunnitelma Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikannoille sekä kampelakannoille ja näitä kalakantoja hyödyntävälle kalastukselle. Suunnitelmalla pyritään varmistamaan kyseisten kalakantojen kestävä hyödyntäminen ja turvaamaan kalastusmahdollisuuksien vakaus. Suunnitelman on tarkoitus parantaa kokonaisvaltaisesti Itämeren kalakantojen hoitoa, sillä tällä hetkellä silakka- ja kilohailikannoille ei ole lainkaan monivuotista hoitosuunnitelmaa, ja nykyinen turskan hoitosuunnitelma on osoittautunut tehottomaksi.
Asetusehdotuksen erityisenä tavoitteena on varmistaa, että Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja hyödynnetään kestävän enimmäistuoton mukaisesti ja että kalastuksenhoitoon sovelletaan ekosysteemiperustaista lähestymistapaa. Turskan ja pelagisen (silakka ja kilohaili) kalastuksen sivusaaliina saadaan kampelakaloja (mm. punakampelaa, kampelaa, piikkikampelaa ja silokampelaa), joiden säilyttäminen ja kestävä käyttö ei saa asetusehdotuksen mukaan vaarantua. Valiokunta pitää tärkeänä, että monivuotisen suunnitelman avulla voidaan luoda kalastuselinkeinolle vakautta ja perusteet kalavarojen kestävälle hyödyntämiselle.
Valiokunta katsoo, että monivuotisen suunnitelman onnistunut toimeenpano ja asianmukainen kalastuksen säätely edellyttää ICESin tieteellisen neuvonannon kehittämistä. Itämeren itäisen turskakannan tila on ilmeisesti heikentynyt, eikä siitä ole ICESin mukaan riittävästi tietoja. Erityisesti turskan osalta tiedeyhteisö ei ole pystynyt tuottamaan riittävää tieteellistä neuvonantoa, ja ns. monilajisuunnitelman toteuttamisen kohdalla tämä puute korostuu. Tarvitaan luotettavampi tieteellinen neuvo itäisen turskakannan tilasta sekä tarvittavista kannan elvyttämisen toimenpiteistä, jotta suunnitelmaa voidaan viedä eteenpäin. Valiokunta pitää myös tärkeänä tutkimuksen ja elinkeinon välisen yhteistyön tiivistämistä, jotta kalakantojen tilasta saadaan luotettavampaa ajantasaista tietoa.
Lausuntonaan maa- ja metsätalousvaliokunta ilmoittaa, että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia.
 
Liitto on 28.11 valiokunnan kuultavana asiassa. Liitto tuki valtioneuvoston kantaa. Liiton kantana on, että monivuotinen suunnitelma tulee olla riittävän väljä, mutta kuitenkin perusteita, ohjausta ja raameja antava dokumentti. Suunnitelman tulee luoda elinkeinolle vakautta. Komission esitys asetukseksi täyttää suhteellisen hyvin tämän vaatimuksen.
 
Lähde: Eduskunta 3.12.2014 ja SAKL 28.11.2014