Maa- ja metsätalousvaliokunta on lausunut hallituksen esityksestä laiksi hyljetuotteiden kaupasta. Ehdotettu laki olisi hyljetuotteiden kauppaa koskevaa Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston antamaa asetusta täydentävä kansallinen sääntely.

Valiokunta toteaa, että harmaahyljekanta Itämeressä on jatkanut kasvuaan ja hylkeistä kalastuselinkeinolle aiheutuvat vahingot rikkoutuneina pyydyksinä ja saalismenetyksinä ovat nousseet suuriksi. Hylje onkin tällä hetkellä suurin suomalaista rannikko- ja saaristokalastusta vaikeuttava yksittäinen tekijä. Hyljekannan haitalliset vaikutukset merikalastukselle ja kalanviljelylle sekä tätä kautta koko kotimaiselle kalantuotantoketjulle ovat varsin mittavat. Hylkeenmetsästys onkin Suomessa perusteltua Itämeren kasvaneiden hyljekantojen aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi. Valiokunta huomauttaa siitä, että Suomessa hylkeitä ei metsästetä epäeettisillä menetelmillä, eikä ylipäätään pelkästään kaupallisiin tarkoituksiin.

Valiokunta korostaa sitä, ettei Suomessa ole toistaiseksi kyetty riittävästi tehostamaan hylkeenmetsästystä kantojen kasvun hillitsemiseksi, eikä varsin pientä metsästyskiintiötä ole pystytty hyödyntämään täysimääräisesti. Tämä on johtunut osittain epätarkoituksenmukaisista metsästyssäännöistä, mutta myös aktiivisten hylkeenmetsästäjien liian pienestä määrästä.

Harmaahylkeen uudistettu kiintiöperusteinen metsästyssäännöstö on tullut voimaan 1.8.2014. Uudistuksen myötä hallia voidaan metsästää metsästysoikeuden nojalla alueittain määritellyn suurimman sallitun saalismäärän täyttymiseen saakka. Valiokunta pitää muutosta oikeansuuntaisena järjestelmän yksinkertaistamisena. Se vähentää elinkeinonharjoittajien ja viranomaisten hallinnollista taakkaa ja mahdollistaa helpommin välittömät harmaahylkeet metsästystoimet, kun vahinkoja aiheuttavia yksilöitä havaitaan pyydysten tai kalankasvatuslaitosten lähistöllä. Tässä yhteydessä valiokunta painottaa myös erityisesti sitä, että metsästettyä hyljettä tulee voida hyödyntää yksinkertaisella menettelyllä uusiutuvana luonnonvarana ja saattaa kestävän käytön mukaisesti metsästetyistä hylkeistä eettisesti tuotetut kotimaiset hyljetuotteet asianmukaisesti markkinoille. Hyljetuotteiden pienimuotoisen kaupan tulee mahdollistaa Suomen varsin pienen hylkeiden pyyntikiintiön kaupallinen hyödyntäminen kokonaisuudessaan. Valiokunta pitää välttämättömänä kohdella metsästettyä hyljettä kestävä käytön mukaisena hyödynnettävänä resurssina, eikä jätteeksi päätyvänä haittaeläimenä.

maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö kokonaisuudessaan

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpvm&${BASE}=utpvm&${THWIDS}=0.10/1412682550_66797&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Lähde: Eduskunta 2.10.2014