Väylät ja kalastus -yleisohjeen tarkoituksena on osaltaan selventää väylänpidon ja vesiliikenteen suhdetta kalastukseen, niiden välisiä vaikutustekijöitä ja näiden tekijöiden huomioimista. Ohjeen tavoitteena on yhtenäistää Liikenneviraston käytäntöjä sekä rannikolla että sisävesillä sekä saattaa noudatettavat käytännöt ja periaatteet myös asiakkaiden ja sidosryhmien tietoon, ja sitä kautta edistää yhtenäisten käytäntöjen ja tulkintojen muotoutumista mahdollisimman laajasti.

Ohje on tarkoitettu palvelemaan väylänpitäjiä ja väylänpitotoiminnassa mukana olevia, kalastusta harjoittavia ja harrastavia sekä väylänkäyttäjiä ja muita vesillä liikkujia.

Ohjeessa on käsitelty väyliä, vesiliikennettä ja kalastusta sivuavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä niiden soveltamista käytännön tilanteissa. Lisäksi ohjeessa on kuvattu toimenpiteitä ja menettelytapoja kalaston ja kalastuksen huomioimiseksi väylähankkeissa. Väylähankkeisiin liittyvien ennakko- ja seurantatutkimusten ja selvitysten yksityiskohtaisempaa sisältöä ja tekotapaa ei tässä julkaisussa ole käsitelty. Julkaisu sisältää myös ohjeet kala-altaiden merkitsemisestä.

Linkki ohjeeseen http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2014-04_vaylat_kalastus_web.pdf

Lähde: Liikennevirasto