Värdet av matfiskproduktionen i Finland ökade för andra året i följd. Mängden matfisk har ändå hållit sig på ungefär samma nivå under de tre senaste åren. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets vattenbruksstatistik.

Priset på regnbåge, som var högre än under de föregående åren, höjde värdet på produktionen av odlad fisk med drygt tio miljoner euro jämfört med 2016.

– Priset steg klart redan 2016, och det fortsatte att stiga i fjol. Värdet av den odlade fisk som producerades som människoföda uppgick till cirka 80 miljoner euro 2017, berättar forskare Leena Forsman vid Naturresursinstitutet.

Produktionsvolymen ökade endast en aning och låg ungefär på samma nivå som året innan.  Priset på regnbåge följer i regel världsmarknadspriset på lax, som under de två senaste åren har varit klart högre än tidigare.

Ingen stor förändring i produktionsmängderna av matfisk jämfört med året innan

I Finland odlas främst regnbåge som människoföda, men i någon mån även sik och små mängder av andra fiskarter.

– I fjol producerades sammanlagt cirka 14,6 miljoner kilo fisk som människoföda, varav drygt 90 procent var regnbåge. Mängden regnbåge uppgick till cirka 13,6 miljoner kilo och sik till knappt en miljon kilo, fortsätter Forsman.

Produktionsmängderna för båda arterna ligger nära nivån för året innan.  Dessutom odlades i Finland mindre mängder av andra fiskarter som människoföda, till exempel öring, röding, stör och gös. Produktionen av dessa uppgick till cirka 0,2 miljoner kilo sammanlagt. Cirka en halv miljon kilo regnbågsrom producerades.

Matfisken odlas främst i havet

Merparten av matfisken odlas i havet i nätbassänger. Endast cirka 15 procent av matfisken odlades i inlandet.

Fiskodlingens näringsbelastning har minskat markant och är nu en knapp tredjedel jämfört med nivån i början av 1990-talet. Fiskfodrets och odlingsteknikens utveckling har minskat den näringsbelastning som odlingarna orsakar.

Merparten av de fiskodlingsanläggningar som producerar yngel finns i inlandet. Flest fiskyngelanläggningar finns i Kajanaland. Antalet odlingar med naturnäringsdammar är störst i Mellersta Finland, Savolax och Kajanaland. Produktionen av regnbågsyngel var störst. Därefter följde sikyngel och på tredje plats gösyngel. Sammanlagt producerades cirka 50 miljoner yngel 2017.

Fiskodling med cirkulationsvattenteknik

Globalt växer intresset för cirkulationsvattenanläggningar eftersom denna teknik sparar vatten och minskar näringsbelastningen. I cirkulationsvattenanläggningarna i Finland producerades knappt en halv miljon kilo matfisk 2017.

Information begärdes in per anläggning av alla företag som idkar fiskodling, varav 97 procent svarade. Företagen frågades bland annat om vilka mängder fisk som sålts som matfisk och hur stora mängder fiskyngel som levererats för utsättning och fortsatt tillväxt. I vattenbruksstatistiken uppges produktionsuppgifterna för matfisk som orensad fisk och yngel i antal.

Statistik: Vattenbruk 2017

Källa: Naturresursinstitutet 28.6.2018