Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille ja maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle tänään mietintönsä luovuttanut työryhmä esittää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusasioiden hajauttamista hallinto-oikeuksiin. Lautakunnan toimivaltaan nykyisin kuuluvat muutoksenhakuasiat ehdotetaan keskitettäväksi tietyiltä osin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Ahvenanmaan valtionviraston tekemistä päätöksistä valitettaisiin Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toimivaltaan keskitettäisiin maataloudellista asiantuntemusta vaativat muutoksenhaut varsinaisista maatilatalouden tuista, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen keskitettäisiin muutoksenhaut niistä tukiasioista, jotka koskevat porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä eräitä kolttalain nojalla ratkaistavia asioita.

Kaikissa muissa hallinto-oikeuksissa käsiteltäisiin jatkossa muutoksenhakuja, jotka liittyvät metsästykseen, kalastukseen, kasvinsuojeluun sekä Metsähallituksen päätösvaltaan kuuluviin viranomaisasioihin ja yhteisaluelain mukaisiin asioihin.

Työryhmä ehdottaa lisäksi muutoksia oikaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmään, jotta maaseutuelinkeinoasioissa sovellettava muutoksenhakujärjestelmä saataisiin yhdenmukaisemmaksi. Valtioneuvostossa on parhaillaan vireillä laaja hanke, jossa selvitetään valitusluvan käyttöalan sekä oikaisuvaatimusmenettelyn käytön laajentamista. Ehdotetut muutokset noudattavat tässä hankkeessa luotuja periaatteita.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttaminen vaikuttaa lautakunnan yhteydessä toimivan Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnan jatkamisedellytyksiin. Asian valmistelu tapahtuu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.

Työryhmän ehdotuksessa on pyritty ottamaan huomioon lautakunnassa käsiteltävien asioiden erityispiirteet, niiden ratkaisussa tarvittava asiantuntemus ja asioiden joutuisan käsittelyn turvaaminen. Työryhmä on tehnyt ehdotukset maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan määrärahojen ja henkilöstön siirtämisestä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut hallintoneuvos Eija Siitari-Vanne korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Työryhmässä ovat olleet edustettuina oikeusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2014.

Lähde: MMM 29.5.2013