Itä­me­ren itäi­nen turs­ka­kan­ta on kas­va­nut sel­väs­ti, mut­ta suu­ren suu­ri se ei vie­lä ole.

Itä­me­ren itäi­nen turs­ka­kan­ta on vah­vis­tu­nut niin, et­tä turs­ka nou­see ylei­ses­ti ruo­kai­le­maan Suo­men­kin ve­sil­le.

Voi­mak­kaat ka­las­tus­ra­joi­tuk­set ovat tep­si­neet, ja nyt Itä­me­res­sä uis­ken­te­lee rut­kas­ti enem­män turs­kia kuin 1990-lu­vun alus­sa, jol­loin kan­ta oli hei­koim­mil­laan.

Suu­ri turs­ka­kan­ta ei sil­ti ole, vaan kau­ka­na huip­pu­vuo­sis­ta. ”Suur­ta ka­las­tet­ta­vaa kan­taa ei vie­lä ole”, sa­noo eri­kois­tut­ki­ja Eero Aro Riis­ta- ja ka­la­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tok­ses­ta (Rktl).

Turs­kan mää­rä Itä­me­res­sä on jo­ka ta­pauk­ses­sa kak­sin­ker­tais­tu­nut 20 vuo­des­sa. Kun vie­lä 1990-lu­vun alus­sa itäi­sel­lä Itä­me­rel­lä Born­hol­min sy­vän­tees­sä ku­te­vien turs­kien ko­ko­nais­mas­sa oli 133 000 ton­nia, se on nyt 300 000 ton­nia.

”Turs­kan ti­lan­ne al­kaa vai­kut­taa sil­tä, mi­kä oli nor­maa­lia 1970-lu­vul­la ja si­tä en­nen”, Aro ker­too.

Turs­ka­kan­to­ja Itä­me­res­sä on kak­si: län­ti­nen ja itäi­nen. Poh­jan­me­ren puo­lel­la on Kat­te­ga­tin kan­ta, jo­ka on hen­ki­to­reis­saan.

Turs­kien län­ti­nen elin­alue ulot­tuu Tans­kan sal­mis­ta Born­hol­min saa­ren tun­tu­maan, itäi­nen puo­les­taan Born­hol­mis­ta itään ja poh­joi­seen ai­na Suo­men me­ri­alueil­le saak­ka.

Kun turs­kaa on vä­hän, ka­lat py­syt­te­le­vät ku­tu­alueil­laan Ete­lä-Itä­me­rel­lä. Run­saim­pi­na vuo­si­na ne nou­se­vat Suo­men­kin ve­sil­le. Nyt itäi­nen po­pu­laa­tio on kas­va­mas­sa ja turs­kaa ta­va­taan Saa­ris­to­me­rel­lä, Ah­ve­nan­me­rel­lä, Sel­kä­me­ren ete­lä­osis­sa se­kä län­ti­sel­lä Suo­men­lah­del­la.

Ra­jun yli­ka­las­tuk­sen ro­mah­dut­ta­ma kan­ta on saa­tu voi­mis­tu­maan ka­las­tus­ra­joi­tuk­sil­la.

”Turs­kas­ta tu­li 80-lu­vul­la ai­ka­moi­nen Klon­dy­ke, jos­ta kaik­ki kyn­nel­le ky­ke­ne­vät ha­lu­si­vat saa­da osuu­ten­sa saa­liis­ta. Jo­pa 70 pro­sent­tia ko­ko turs­ka­po­pu­laa­tios­ta ka­las­tet­tiin vuo­sit­tain. Se oli ihan lii­kaa”, Aro sa­noo.

Nyt turs­kis­ta ka­las­te­taan va­jaat 30 pro­sent­tia. ”Ka­las­tus on koh­tuul­li­sen jär­ke­väl­lä ta­sol­la. Kun ka­las­tus­kuol­lei­suus pi­de­tään al­hai­sel­la ta­sol­la, kaik­ki mer­kit viit­taa­vat sii­hen, et­tä turs­ka­kan­ta kas­vaa yhä.”

Itäi­sen ja län­ti­sen Itä­me­ren kan­nat myös se­koit­tu­vat. Mis­tä tie­tää, mi­tä kan­taa ka­la on?

”Jos saat turs­kan Suo­men ran­ni­kol­ta, se on taa­tus­ti itäis­tä kan­taa”, Aro va­kuut­taa.

Lähde: HS 19.2.2013