Eduskunnan päätös hylätä tarhauskielto on tuonut nuoria alalle ja saanut laajentamaan tarhoja

Nau­lai­met pauk­ku­vat Ulf Erikssonin ket­tu­tar­han huol­to­hal­lis­sa, kun työ­mie­het Patrick Sandqvist ja Nikolai Tkachenko ra­ken­ta­vat häk­ke­jä suo­jaa­vien uu­sien var­jo­ta­lo­jen run­ko­ja Uu­den­kaar­le­pyyn So­ka­luo­don ky­läl­lä.

”Uu­sia tar­ho­ja on ra­ken­net­tu tai van­ho­ja uu­dis­tet­tu pian seit­se­män ki­lo­met­rin pi­tuu­del­ta”, Sandq­vist sa­noo.

Mie­het kul­jet­ta­vat trak­to­ril­la run­ko­ra­ken­teet ai­da­tun kym­me­nen heh­taa­rin laa­jui­sen tar­ha-alueen lai­taan. Maas­sa odot­ta­vat val­miit be­to­ni­pe­rus­tuk­set uut­ta kak­si­sa­taa met­riä pit­kää var­jo­ta­loa var­ten.

”In­ves­toim­me häk­kei­hin ja tar­ho­jen ra­ken­tei­siin yh­teen­sä kak­si mil­joo­naa eu­roa”, Eriks­son las­kee mo­der­nin toi­mis­to­ra­ken­nuk­sen toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. Siel­tä avau­tuu kym­me­nien ja taas kym­me­nien var­jo­ta­lo­jen ry­kel­mä. Nii­den ta­kaa nä­ky­vät naa­pu­rin mink­ki- ja ket­tu­hä­kit.

Uu­si­kaar­le­pyy oli vii­me vuon­na tuo­tan­non mää­räl­lä ja min­kin- ja ke­tun­nah­ko­jen ar­vol­la mi­ta­ten Suo­men su­ve­ree­ni yk­kö­nen. Ruot­sin­kie­li­sen seu­dun 155 tar­hu­ria tuot­ti­vat lä­hes 700 000 nah­kaa.

Seu­raa­vat kun­nat, 69 tar­hu­rin Ka­la­jo­ki ja 68 tar­hu­rin Kaus­ti­nen, jäi­vät kol­mas­osaan Uu­den­kaar­le­pyyn lu­vuis­ta.

Eriks­son on sel­väs­ti huo­jen­tu­nut tur­kis­tar­hauk­sen lak­kau­tus­ta vaa­ti­neen esi­tyk­sen kaa­tu­mi­ses­ta ke­säl­lä edus­kun­nas­sa. Pää­tös on hou­ku­tel­lut nuo­ria alal­le.

”Mi­tä­pä muu­ta­kaan osai­sin teh­dä. Vie­lä elos­sa ole­va 90-vuo­tias isä­ni oli ka­las­ta­ja, jo­ka aloit­ti tar­hauk­sen. Myös mo­lem­mat vel­je­ni ovat tar­hu­rei­ta. Hei­dän poi­kan­sa­kin ovat ra­ken­ta­neet uu­sia tar­ho­ja. Omat kol­me poi­kaa­ni opis­ke­le­vat tur­kis­tar­haus­ta”, Ulf Eriks­son ker­too.

Aloit­ta­va nuo­ri tar­hu­ri voi saa­da käyn­nis­tys­avus­tus­ta 35 000 eu­roa. Us­ko alaan on lu­ja ko­ko Poh­jan­maan tar­ha­seu­dul­la, jo­ka ulot­tuu Vaa­san lie­peil­tä Ka­la­joel­le se­kä idäs­sä Ala­jär­vel­le saak­ka.

Sen si­jaan muual­ta maas­ta tar­haus on hii­pu­nut.

Tar­hu­rei­den mää­rä on su­pis­tu­nut Suo­mes­sa vuo­den 1983 huip­pu­lu­vus­ta 5 588:sta vii­me vuo­den 960:een.

”1980-lu­vul­la Juu­kaan ra­ken­net­tiin alue­po­liit­ti­sel­la tuel­la 30 tur­kis­tar­haa, jois­ta enää kak­si on pys­tys­sä”, Juuan kun­nan­joh­ta­ja Pekka Pietiläinen ker­too.

Vaik­ka Suo­men tar­ho­jen mää­rä ro­mah­ti, nah­ko­jen mää­rä ei ole sa­not­ta­vas­ti vä­hen­ty­nyt.

Vii­me vuon­na tuo­tet­tiin noin kak­si mil­joo­naa min­kin­nah­kaa ja suun­nil­leen sa­man ver­ran si­ni­ke­tun­nah­ko­ja se­kä jon­kin ver­ran suo­men­su­pin nah­ko­ja.

”Jäl­jel­le jää­neet ovat laa­jen­ta­neet ja laa­jen­ta­vat edel­leen. Tur­kis­ten ko­hon­neet hin­nat ovat roh­kais­seet”, sa­noo lap­pa­jär­ve­läi­nen tar­hu­ri Esa Ran­ta­kan­gas.

Hän on saa­nut val­miik­si kah­den muun tar­hu­rin kans­sa yh­tei­sen 1,5 mil­joo­naa eu­roa mak­sa­neen tar­han kes­kel­le met­sää Hal­sual­la.

Kah­den eu­roop­pa­lai­sen tur­kis­huu­to­kau­pan, suo­ma­lai­sen Sa­ga Fur­sin ja tans­ka­lai­sen Ko­pen­ha­gen Fu­rin, yh­teen­las­ket­tu myyn­ti kas­voi vuo­si­na 2009–2012 tun­tu­vas­ti, 792 mil­joo­nas­ta 2 114 mil­joo­naan eu­roon.

Tä­män vuo­den en­sim­mäi­ses­sä huu­to­kau­pas­sa hin­nat kään­tyi­vät las­kuun.

Tur­kis­kaup­paa käy­dään mää­rä­vä­lein jär­jes­tet­tä­vis­sä kan­sain­vä­li­sis­sä huu­to­kau­pois­sa

”Vie­lä ei osaa sa­noa, on­ko las­ku py­sy­vä”, Kaup­pi­la sa­noo.

Ku­lut tar­hauk­ses­sa syn­ty­vät he­ti mut­ta tu­lot vas­ta vuo­den pääs­tä. ”Mis­sään muus­sa maa­seu­tu­elin­kei­nos­sa yrit­tä­jän an­sio ei ole näin epä­var­ma. Ai­noa EU-tu­ki on tar­ho­jen ra­ken­ta­mi­seen myön­net­tä­vä kym­me­nen pro­sen­tin in­ves­toin­ti­tu­ki”, va­ra­toi­min­nan­joh­ta­ja Hannu Kärjä Suo­men tur­kis­eläin­ten kas­vat­ta­jain lii­tos­ta ker­too.

Eu­roop­pa on maail­man suu­rin tur­kis­nah­ko­jen tuot­ta­ja.

Yli puo­let maail­man tur­kis­na­hois­ta tuo­te­taan Eu­roo­pan mais­sa. Suu­rim­mat tur­kis­ten tuot­ta­ja­maat ovat Tans­ka, Suo­mi ja Puo­la.

Lähde: Ta­pio Mai­nio HS 27.1.2014