Suomen Hyötytuuli Oy hakee vesilain mukaista lupaa neljän merituulivoimalan ja niiden tarvitsemien merikaapeleiden rakentamiselle Porin edustalla sijaitsevalle merialueelle. Alue sijaitsee Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaava-alueella. Tuulivoimalat pystytetään 16–41 m:n syvyyteen moreenivaltaiselle merenpohjalle rakennettaville meriperustuksille. Tässä hankkeessa rakennettavien neljän merituulivoimalan ja jo rakennetun Tahkoluodon merituulipuiston välinen etäisyys on lyhyimmillään noin kahdeksan kilometriä.

Rakentaminen edellyttää yhteensä noin 105 000 m3ktr:n merenpohjan ruoppauksia. Lupaa haetaan myös meriläjitysalueelle, joka on Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (YM 2015) mukainen hyvä läjitysalue, sekä ruopattujen massojen läjittämiselle läjitysalueelle. Ruoppausmassat ovat tutkimusten mukaan meriläjityskelpoisia.

Hankkeen tuulivoimalat on suunniteltu rakennettavan kahdessa vaiheessa: ensin rakennetaan kaksi tuulivoimalaa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisella energiainvestointituella ja toiset kaksi rakennetaan samaan aikaan Tahkoluodon merituulivoimapuiston myöhemmin tehtävän varsinaisen laajennuksen kanssa. Työt ajoittuvat molempien vaiheiden osalta 1–2 kalenterivuoden ajalle riippuen laitteiden ja rakentamiseen tarvittavien alusten saatavuudesta. Työvaiheita tehdään merellä avovesikaudella jäiden lähdöstä loppusyksyyn. Työvaiheita ovat perustuksen alle tehtävät merenpohjan muokkaustyöt, perustuksen asentaminen ja täyttö kiviaineksella, eroosiosuojaus sekä tuulivoimalan asentaminen. Merikaapelien asennuksen vaiheita ovat kaapeliojan kaivu ja kaapelin asennus. Tarvittaessa merikaapelit painotetaan, peitetään tai suojataan.

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi . Kuulutusaika on 29.5. – 5.7.2023.

Lähde: AVI 29.5.2023