Arandalla kerätään tietoa silakka- ja kilohailikannoista

Suomen ympäristökeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos laajentavat yhteistyötään kalakantojen seurantaan. SYKEn merentutkimusalus Aranda lähtee tänään ensimmäistä kertaa keräämään tietoa silakka- ja kilohailikantojen tilasta Selkämerellä ja Suomenlahdella sekä Itämeren pääaltaan pohjoisosassa.

”Yhteistyön vahvistaminen RKTL:n kanssa on ollut pitkään suunnitteilla Itämeri-tutkimuksessa; kalathan ovat merkittävä osa meriekosysteemiä. Meille SYKEssä on erittäin tervetullutta, että saamme kalantutkimuksen kiinteäksi osaksi Itämeri-tutkimuksen kokonaisuutta”, sanoo SYKEn merikeskuksen johtaja Mari Walls.

Kalakantojen seurantaa varten Aranda on varustettu kansainvälisten tutkimusstandardien mukaisilla kaikuluotaus- ja troolauslaitteilla, jotka ovat välttämättömiä silakka- ja kilohailikantojen arvioimisessa. Tieto silakka- ja kilohailikantojen runsaudesta hankitaan kaikuluotaamalla ja kalaston koostumus selvitetään koetroolauksilla. Troolisaaliista määritetään kalalajien osuudet ja pituusjakaumat.

Saalis käsitellään liikuteltavassa kontissa, joka nostetaan laivan takakannelle tutkimusmatkojen ajaksi. Arandan laboratoriossa osa silakoista ja kilohaileista punnitaan, niiden sukukypsyydet määritetään ja otetaan näytteet iänmääritystä varten.

”Olemme RKTL:ssä erittäin tyytyväisiä siihen, että silakka- ja kilohailikantojen arvioinnissa voidaan turvautua kotimaisen yhteistyökumppanin tutkimuskalustoon. Yhteistyö SYKEn kanssa on ollut saumatonta ja jatkossa voimme laajentaa ja syventää meriekosysteemin tutkimusyhteistyötä. Mahdollista on myös tehdä kaikuluotauksia yhdessä virolaisten ja ruotsalaisten tutkijoiden kanssa, jolloin saamme uuden kaluston maksimaaliseen hyötykäyttöön”, arvioi yksikönjohtaja Riitta Rahkonen RKTL:stä.

”RKTL:n kalakantojen seurantatutkimus laajentaa hienosti Arandan tutkimusrepertuaaria ja tehostaa entisestään tämän poikkihallinnollisen merentutkimusinfrastruktuurin käyttöä. Maailmalla merentutkimusaluksia käytetään myös kalakantojen tutkimuksessa ja seurannassa, joten yhteistyö RKTL:n kanssa vahvistaa myös SYKEn vientitoiminnan mahdollisuuksia. Kalantutkimukseen sovitettu konttiratkaisu vaikuttaa hyvin toimivalta ja mahdollistaa joustavuuden tutkimusaluksen käytössä”, Mari Walls sanoo.

 ”Tämä on hieno matka, koska luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää korkealaatuista tieteellistä työtä. Lisäksi hanke edistää tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Tietoa kalakantojen tilasta hyödyntää muun muassa Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES), joka antaa suositukset suurimmista sallituista saalismääristä. Taloudellisesti tärkeintä kalakantaamme, Selkämeren silakkaa, on aiemmin kaikuluodattu ulkomaisilla tutkimusaluksilla. Silakan kaikuluotaustutkimus tehdään vuosittain syys-lokakuussa osana kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmaa.

Arandan varustelu toteutettiin valtioneuvoston myöntämällä rahoituksella.

Lisätietoja: RKTL 24.9.2013